Bestuur en raad van toezicht van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)

Het bestuur van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag, het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam.

Met ingang van 1 augustus 2000 zijn de scholen voor voortgezet onderwijs van de vrijescholen Den Haag, Leiden en Rotterdam gefuseerd tot één scholengemeenschap vmbo-t, havo en vwo. Daartoe is de Stichting ZWN opgericht. Vanaf de zevende klassen vallen alle leerlingen onder het bestuur van deze stichting.
Het bevoegd gezag is ondergebracht bij de bestuurder. Vervolgens is een aantal bijbehorende bevoegdheden voor beide stichtingen gemandateerd aan de schoolleiders van de scholen.

Het bevoegd gezag en tevens bestuur wordt gevormd door: Mr. J.H.B. (Artho) Jansen. Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300
De stichting ZWN kent een raad van toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

M. (Marten) de Bruine (voorzitter)
H. (Henk) Galenkamp
R. (Remco) Bakker
K.C. (Karin) Jansen
M.A.C. (Maeyken) Ruimers

Invulling code goed bestuur VO Raad 2015
In 2015 heeft de VO Raad een nieuwe code goed onderwijsbestuur opgesteld. Het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschrijven deze code. In het verlengde van deze code worden op deze site een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten:

  • de statuten van de stichting (hierin zijn de statutaire doelstellingen van de stichting opgenomen evenals de formele verdeling van bevoegdheden tussen toezichthouders en bestuur)
  • het regelement bestuurder RvT en Schoolleiding taken en bevoegdheden *) (dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd)
  • de integriteitscode (hierin wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit op het gebied van belangverstrengeling)
  • de klachtenregeling (in deze regeling is beschreven welke formele stappen een ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school)
  • de klokkenluidersregeling (hier is geregeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als het gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen)
  • de jaarstukken (Gewaarmerkt)

*) In de code goed onderwijsbestuur is sprake van twee documenten: het bestuursregelement en regelementen inzake het functioneren van het bestuur en toezicht. Voor ZWN zijn beide documenten samengevoegd in het hier genoemde document.

Afschrift van akte houdende fusie Stichting vsdh en Stichting ZWN (PDF)

Regelement Bestuurder RvT en Schoolleider (PDF)

Integriteitscode ZWN (PDF)

Klachtenregeling ZWN (PDF)

Klokkenluiderregeling ZWN 10 november 2009-versie 2015 (PDF)

Jaarstukken St. Vrijescholen Zuidwest Nederland 2015