Van oudsher heeft de vrijeschool een laagdrempelige cultuur waarbij alle betrokkenen hun wensen en ideeën naar voren kunnen brengen en daarin serieus genomen worden. Medezeggenschap formaliseert deze cultuur op onderdelen, maar vervangt deze niet. De school blijft in gesprek met ouders, leerlingen en leraren, gezamenlijk of afzonderlijk, georganiseerd of spontaan over het reilen en zeilen van de school.

De georganiseerde communicatie verloopt op de volgende manieren:

De leerlingenraad, waarin leerlingen ontwikkelingen binnen de school bespreken en
schoolfeesten organiseren, samen met het lid van de schoolleiding die belast is met de bedrijfsvoering;
Het klassenouderoverleg (KOO) dat ten minste zes keer per schooljaar bijeenkomt en waarin het reilen en zeilen van de school met de klassenouders wordt besproken.
Binnen deze organen brengen de leden van de medezeggenschapsraad verslag uit van de besproken punten.
Sinds 2005 functioneert op school de medezeggenschapsraad (mr). De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan dat overleg voert met de schoolleiders, de bestuurder en de Raad van Toezicht
Er is één medezeggenschapsraad voor de drie scholen die onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) vallen:

  • Rudolf Steiner College te Rotterdam,
  • Marecollege te Leiden
  • de Vrije School Den Haag.

In deze medezeggenschapsraad zitten personeelsleden, leerlingen en ouders van de drie scholen, Zij vergaderen volgens een vast rooster op één van de drie scholen in aanwezigheid van de betreffende schoolleider en de bestuurder.

De vestigingsmedezeggenschapsraad

Sinds schooljaar 2011-2012 functioneert op alle drie de vestigingen de vestigingsmedezeggenschapsraad, afgekort de vmr. In de vmr hebben minimaal vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders zitting. Met de vmr hopen we de medezeggenschap dichter op de dagelijkse schoolpraktijk af te kunnen stemmen zodat het functioneren van de vmr meer zichtbaar en vooral effectiever wordt.
De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaaragenda (http://www.rudolfsteinercollege.nl/site.php?page=115).
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Wilt u eens een kijkje nemen dan kan dat. Wilt u uw vooraf aanmelden bij de secretaris van de vmr, Niels Geleijnse (nge@vszh.nl)

Contact en notulen

U kunt contact opnemen met de (v)mr als u een vraag of opmerking heeft die het niveau van het individu ontstijgt. De vmr kan het punt opnemen met de schoolleider en/of de bestuurder tijdens een van de vergaderingen en bezien of er een passende oplossing gevonden kan worden.
In bepaalde situaties is het denkbaar dat leerlingen, ouders of personeel anoniem wensen te blijven. Dat respecteert de (v)mr uiteraard.
Contact opnemen met de vmr kan persoonlijk met de leden of via het sturen van een e-mail (nge@vszh.nl). De mail komt terecht bij de secretaris van de vmr. Naar aanleiding van de inhoud van het bericht kan het worden doorgespeeld aan de voorzitter en secretaris van de mr.
Klachten horen nadrukkelijk niet tot het domein van de (v)mr. De school heeft hiervoor een klachtenregeling die u in de schoolgids kunt vinden.

Als u de notulen van de (v)mr wilt ontvangen, stuurt u een mail naar de secretaris de heer Geleijnse via nge@vszh.nl

Waarom medezeggenschap?

Medezeggenschap op scholen is in de jaren ’80 ingevoerd via de Wet medezeggenschap onderwijs (Wmo). De behoefte aan medezeggenschap groeide in die tijd en werd in veel bedrijven ingevoerd middels de ondernemingsraad. Het unieke op scholen is dat personeel, leerlingen en ouders gezamenlijk zitting hebben in de medezeggenschapsraad. Wel hebben de verschillende groepen op onderdelen verschillende bevoegdheden die samenhangen met hun belang in de school.
Gedurende de laatste jaren groeide de beleidsvrijheid voor schoolbesturen, onder andere middels de invoering van de lumpsum waarmee het bestuur grote bestedingsvrijheid heeft over de bekostiging die de school ontvangt van de rijksoverheid. Op 1 januari 2007 werd de Wet Medezeggenschap op Scholen (Wms) van kracht. Deze wet vervangt de Wmo en is meer toegesneden op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en geeft de medezeggenschap meer en duidelijker bevoegdheden. De (v)mr fungeert binnen de horizontale verantwoording die de bestuurder over het (bovenschoolse) beleid aflegt. De verticale verantwoording wordt door de Onderwijsinspectie uitgevoerd.
Een andere taak van de mr is een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen èn te behouden. Hierbij gaat het vooral om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het schoolbestuur of directeur/schoolleider doet of laat. De mr kan ook zelf met voorstellen komen. In de kern van de zaak gaat het bij mr-werk om één ding: het reilen en zeilen van de school.

Medezeggenschap en vrijescholen.

Vrijescholen hebben lang gestreefd naar een lerarenzelfbestuur, ten einde de onafhankelijkheid van het vrijeschoolonderwijs ten opzichte van de overheid te kunnen bewaken en te garanderen dat pedagogische overwegingen de boventoon voeren. In de afgelopen decennia is het besturen van scholen zo complex en specialistisch geworden dat ook veel vrijescholen zijn overgegaan naar andere bestuursvormen en managementstructuren. Daarbij spelen ook aspecten als kwaliteitszorg en zorgbeleid naast vele andere zaken een rol. Dit alles brengt nieuwe vraagstellingen en ontwikkelingen voor het vrijeschoolonderwijs met zich mee, een proces waar we volop in zitten. Ook de wijze waarop de inbreng van de klassenouders verbonden kan worden met die van de vmr is in ontwikkeling.

Wat vraagt de mr van ouders, leraren of leerlingen? Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de vmr is een open, alerte houding naar de school, de organisatie en de leerlingen en betrokkenheid bij alles waar onze school nu en in de toekomst mee te maken heeft. Belangstelling voor het werk van de (v)mr en tijd om zijn eveneens van belang. Het tijdsaspect bestaat uit het bijwonen van ongeveer acht vergaderingen per jaar en het voorbereiden van die vergaderingen. Voor leerlingen geldt dat zij zitting hebben in de leerlingenraad, voor ouders dat zij deelnemen aan het klassenouderoverleg.

(V)mr-lid worden?

Geregeld heeft de (v)mr leden nodig. Het lidmaatschap is gekoppeld aan het op school zitten van de leerling of het in dienst zijn van de school.
U kunt zich op elk moment opgeven voor het lidmaatschap van de (v)mr, tot nu toe is het niet voorgekomen dat we ‘teveel’ belangstellenden hadden.
Heeft u (ouders, personeel, leerlingen) interesse, meldt dat dan aan de secretaris van de vmr (nge@vszh.nl).