Ontwikkelingsfase 7e-klasser (12-13 jaar) met impressies van ontwikkelingsstof

Als 12/13-jarige gaat het kind grenzen verkennen en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Het kind benadert de wereld nog met een zekere onbevangenheid en verwondering. Daarnaast groeien de belangstelling voor feitenkennis en de nieuwsgierigheid naar de wereld. Periodeonderwijs en vaklessen bieden hierbij passende ontwikkelingsstof.Hieronder staan impressies van enkele periodes en vaklessen.

Periode geschiedenis, Ontdekkingsreizen

Het kind van 12/13 jaar heeft de innerlijke behoefte grenzen te verkennen en te verleggen. De periode Ontdekkingsreizen sluit daarop aan. Door verhalen over onder anderen Vasco da Gama, Columbus en Magelhaes worden de angsten en de gevaren van het leven op zee beleefbaar evenals de moed van de mensen om hun horizon te verbreden.

Periode wiskunde, Vlakke meetkunde

De leerlingen ontdekken de schoonheid en de wetmatigheden van de vormenwereld. Ze leren exact te werken met passer, liniaal en geodriehoek.
De leerlingen onderzoeken de kenmerken van de driehoek, de vierhoek en de vijfhoek. Ze construeren driehoeken met drie gegevens. Bijzondere lijnen van de driehoek worden behandeld: zwaartelijn, hoogtelijn en bissectrice. De periode wordt afgesloten met de stelling van Pythagoras.

Periode Sterrenkunde

Deze periode wordt gegeven in de donkere tijd van het jaar, als het ’s avonds vroeg donker wordt, zodat de kinderen thuis sterren kunnen kijken. Ze raken vertrouwd met de sterrenhemel, zoals die te zien is vanuit het standpunt van de mens op aarde.
Met het zoeken van de Poolster als beginpunt worden de circumpolaire sterren behandeld. We onderzoeken de baan van de sterren door de nacht en het jaar, de baan van de zon, de dierenriem, het zonnestelsel en de planeten.

Periode natuurkunde, Mechanica, licht en geluid

De leerlingen maken kennis met een belangrijke natuurkracht: de zwaartekracht. Proefondervindelijk ervaren ze de werking van katrollen en takels, hefbomen en het hellend vlak. De aandacht gaat uit naar bruggenbouw. De leerlingen maken kennis met de wereld van trek- en duwkrachten.
Met de fenomenen licht en geluid (spiegelproeven, camera obscura, toonhoogte, frequentie, resonantie, Chladni-proeven) wordt de periode afgesloten.

Vaklessen Toneel

Plezier in het leren kennen van de eigen mogelijkheden en die van de ander staat centraal. De leerlingen gaan de theatrale werkelijkheid verkennen aan de hand van sprookjes of ‘de verteller’. De rol ontstaat spelenderwijs door improvisaties, vrij en stil spel en eigen fantasie.

Vaklessen Houtbewerken

In aansluiting op de periode Mechanica ontwerpen de leerlingen een beweegbaar stuk speelgoed. Ze beleven vreugde bij het ontdekken van wat er mogelijk is en leren de basistechnieken van het houtbewerken toepassen.

Vaklessen Lichamelijke oefening

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich in de gymnastieklessen op hun gemak gaan voelen. Het hele leerjaar heeft een kennismakend en inventariserend karakter. In de loop van het jaar krijgt de leerkracht zicht op de mogelijkheden van elk kind. De leerlingen ervaren wat de verschillen zijn tussen sport en spel. De basisregels worden geleerd. In de lessen wordt ingespeeld op het doorzettingsvermogen en het vermogen tot samenwerken.

Werkweek boerderij of bosbouw

Aan het eind van het schooljaar is er een werkweek op een biologisch-dynamische boerderij. Dat is een bedrijf met land/tuinbouw en veeteelt.
In deze werkweek gaan de kinderen aan de slag op de plek waar hun eten vandaan komt. Ze krijgen inzicht in het boerenwerk en de levensprocessen die ons voedsel voortbrengen.