De leerlingenraad is naast het klassenouderoverleg en de medezeggenschapsraad het derde orgaan binnen de school dat meedenkt en adviseert over allerlei ontwikkelingen en beleidszaken.

Taken

Belangrijke besluiten van de schoolleiding die de leerlingen aangaan, worden vooraf ter advisering aan de leerlingenraad voorgelegd. Dit geldt ook voor wijzigingen of aanvullingen van het schoolreglement. De leerlingenraad organiseert ook in samenwerking met de coördinator bedrijfsvoering de schoolfeesten.

Leden

Elke klas kiest een of twee klassenvertegenwoordiger(s). Samen vormen deze klassenvertegenwoordigers de leerlingenraad. Zij komen eenmaal in de week samen.

Voorzitter

Het voorzitterschap wordt vaak vervuld door meerdere leerlingen. De voorzitters hebben regelmatig overleg met de schoolleiding en nemen deel aan de bijeenkomsten van het klassenouderoverleg en de (V)MR.

Contact

Heb je een idee, een vraag of een opmerking voor de leerlingenraad? Geef het door aan jouw klassenvertegenwoordiger of aan een van de voorzitters.