“Het zorgaanbod is breed en gestructureerd. Dit draagt in hoge mate bij aande kwaliteit van de school”. Rapport onderwijspectie, juli 2008

Klassenmentoren

De klassenmentoren vervullen een belangrijke functie in de leerlingenbegeleiding en – zorg.
Bij problematische thuissituaties wordt waar mogelijk ondersteuning gegeven in de vorm van extra aandacht en begeleiding. In zulke gevallen kan de leerling ook een andere leerkracht dan de eigen klassenmentor in vertrouwen nemen of één van de vertrouwenspersonen.

Zorgadviesteam

De school beschikt over een zorgteam met professionele hulpverleners. Voor nadere informatie over het team, remedial teaching, onze aanpak van dyslexie en schoolmaatschappelijk werk Zie Zorgadviesteam onder het kopje leerlingzorg.

Dagelijkse opvang

In het schoolgebeuren zijn er dagelijks leerlingen die wat meer aandacht vragen. Die dagelijkse opvang van leerlingen gebeurt door de coördinator leerlingenzaken. Dagelijks worden vele gesprekken met leerlingen gevoerd. Een gesprek kan ook plaatsvinden op initiatief van een leerling.

Pedagogische Vergadering

De wekelijkse lerarenbijeenkomst draagt bij aan een goede leerlingenzorg. Er worden regelmatig leerlingen besproken, ook wel een klas als geheel. Hieruit kan een vraag voortkomen aan het zorgadviesteam om aandacht en begeleiding.

Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen

De school is lid van de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen, waarop een beroep kan worden gedaan als een leerling langer dan 14 dagen wegens ziekte of ongeval afwezig is.

Vertrouwenspersonen

Er zijn twee vertrouwenspersonen tot wie de leerlingen zich kunnen wenden ingeval van problemen.

Kijk hier voor het hele zorgplan