Screening 7e klas

Wij willen er zeker van zijn dat we alle leerlingen met dyslexie tijdig in beeld hebben. Daarom worden alle leerlingen van klas 7 gescreend op dyslexie. De screening signaleert mogelijke lees- en spellingproblemen, het is géén dyslexieonderzoek.

Remedial teaching na screening

Uit dit onderzoek kunnen kinderen naar voren komen die mogelijk gebaat zijn bij remedial teaching. Het zorgadviesteambekijkt de uitkomsten van de screening en de gegevens van de basisschool en op basis daarvan komen de leerlingen in een begeleidingsgroep spelling of lezen. Na 16 weken wordt er gekeken of deze begeleiding resultaat heeft opgeleverd. Dan kan het advies gegeven worden om een dyslexieverklaring aan te vragen. Deze aanvraag loopt via een gz psycholoog die op school een dyslectieonderzoek afneemt. Hieraan zijn kosten verbonden. Ouders kunnen er ook voor kiezen dit onderzoek buiten de school te laten afnemen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de ouders.

Naast de groepsgewijze begeleiding is er ook een mogelijkheid tot individuele remedial teaching. Dat betreft dan leerlingen zonder leerwegondersteuning. Omdat het aantal plaatsen hiervoor beperkt is, loopt de aanmelding via de mentor en het zorgadviesteam. Kosten: Individueel: € 30 per lesuur.
Als de leerling is aangemeld, ontvangt de ouder een toestemmings-verklaring ter ondertekening. Zodra deze binnen is wordt de leerling ingeroosterd. Het verschuldigde bedrag dient vooraf aan de school te worden voldaan.

Verdere remedial teaching

Soms hebben leerlingen met dyslexie nog een tijdje remedial teaching nodig. Het gaat vaak om ondersteuning en compensatie van verschillende taalvaardigheden, bijv. lezen en luisteren. Het leren omgaan met de dyslexie staat centraal.

Dyslexiecoach

Er is een dyslexiecoach actief in de school. Deze behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie én leert hem of haar hoe je zoveel mogelijk je eigen problemen kunt oplossen. Dyslexie blijft nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met die problemen.
De dyslexiecoach maakt de leerling attent op software die speciaal voor leerlingen met dyslexie is ontwikkeld.

Dyslexiepas

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas, die recht geeft op compenserende en ondersteunende faciliteiten.