rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

veiligheid en welzijn

De school wil een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dat te bewerkstelligen heeft de school een uitgebreid veiligheidsplan.

Arbo-beleidsverklaring

Onze arbo-beleidsverklaring luidt als volgt: ‘De school streeft naar optimale arbeids-omstandigheden en een verantwoord milieubeleid, waardoor de veiligheid en de gezondheid van personeel en leerlingen wordt gewaarborgd, het welzijn wordt bevorderd en het milieu wordt beschermd tegen negatieve effecten ten gevolge van schoolactiviteiten. Bij alle beslissingen en bij de dagelijkse gang van zaken hebben veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu een hoge prioriteit.’

Veiligheidsplan

De school wil een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dat te bewerkstelligen heeft de school een uitgebreid veiligheidsplan. Daarin staan de uitgangspunten en protocollen met betrekking tot alle veiligheidsonderwerpen. Bijvoorbeeld het schoolreglement, pestprotocol, ontruimingsplan, privacy-
reglementen, voorlichting over roken, drinken en middelengebruik, verstandig omgaan met sociale media, etc.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij vermoedens van of klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld). Klachten kunnen rechtstreeks of door een mentor, ouder/verzorger, contactpersoon ingediend worden bij de vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon kan mensen, eventueel via het zorgadviesteam, doorverwijzen naar hulpverlening. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van de werkzaamheden aan de schoolleiding en de zorgcoördinator.

De vertrouwenspersonen zijn:
mevrouw Van Woggelum (mwg@vszh.nl)
meneer Mayer (jmy@vszh.nl)