Klassenmentoren

De klassenmentoren vervullen een belangrijke functie in de leerlingenbegeleiding en – zorg.
Bij problematische thuissituaties wordt waar mogelijk ondersteuning gegeven in de vorm van extra aandacht en begeleiding. In zulke situaties k an de leerling ook een andere leerkracht dan de eigen klassenmentor in vertrouwen nemen of één van de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen, medewerkers en ouders kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht voor een gesprek en advies. Met name als het kwesties betreft die men niet in eerste instantie wil bespreken met de mentor van het kind. De vertrouwenspersonen zijn er voor problemen als mishandeling, seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Zo nodig verwijzen zij door naar professionele hulpverlening of het zorgadviesteam van de school. Is er sprake van situaties vallende binnen de drie genoemde categorieën dan wordt altijd professionele hulp ingeschakeld en melding gedaan bij het AMK.

Zorgadviesteam

De school beschikt over een zorgteam met professionele hulpverleners. Voor nadere informatie over het team, remedial teaching, onze aanpak van dyslexie en schoolmaatschappelijk werk: Zie Zorgadviesteam, onder leerlingenzorg hierboven in de balk.

Dagelijkse opvang

In het schoolgebeuren zijn er dagelijks leerlingen die wat meer aandacht vragen. Die dagelijkse opvang van leerlingen gebeurt door de coördinator leerlingenzaken. Dagelijks worden vele gesprekken met leerlingen gevoerd. Een gesprek kan ook plaatsvinden op initiatief van een leerling.

Pedagogische Vergadering

De wekelijkse lerarenbijeenkomst draagt bij aan een goede leerlingenzorg. Er worden regelmatig leerlingen besproken, ook wel een klas als geheel. Hieruit kan een vraag voortkomen aan het zorgadviesteam om aandacht en begeleiding.

Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen

De school is lid van de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen, waarop een beroep kan worden gedaan als een leerling langdurig wegens ziekte of ongeval afwezig is.

Leerlingenzorg klassementoren

In de eerste twee leerjaren heeft elke klas een eigen mentor die veel lessen in de eigen klas verzorgt.
In hogere leerljaren heeft een klas in principe twee mentoren. Deze mentoren vervullen een belangrijke rol in de leerlingenbegeleiding en -zorg. De klassenmentoren van hetzelfde leerjaar vormen een team. De belangrijkste taken van de mentoren zijn het verzorgen van de sociale processen in de klas en het volgen van de ontwikkeling en studievoortgang van de individuele leerling.
Voor de leerlingen en de ouders zijn de mentoren de vertegenwoordigers van het lerarencollege.
Voor het college zijn zij de vertegenwoordigers van de klas en de ouders/verzorgers.In deze complexe rol bewaken ze het evenwicht tussen het schoolbeleid en de belangen van ouders en leerlingen.

Leerlingenzorg Zorgadviesteam

Het team

Ons zorgadviesteam bestaat uit de zorgcoördinator (teamleider), de coördinator leerlingzaken, een maatschappelijk werker en een orthopedagoog.
Zes keer per jaar wordt overleg gepleegd in aanwezigheid van de aan school gebonden leerplichtambtenaar, een jeugdverpleegkundige, een adviseur van Accent onderwijsbegeleiding en een adviseur op het gebied van leerlinggebonden financiering (zgn. rugzak)
Bovendien zijn een remedial teacher, een dyslexiecoach en een leerlingbegeleider actief in de school.

Dyslexie

Alle 7e-klassers worden gescreend op dyslexie.
Wilt u weten hoe wij met dyslexie omgaan?
Voor beknopte informatie: Zie Dyslexie, bij het hoofdstuk ouders. .
Voor uitvoerige informatie: Zie het boekje Dyslexie, onze aanpak, bij Dyslexie onder het hoofdstuk ouders.

Ondersteuning na aanname

De leerlingen die bij aanname het voordeel van de twijfel kregen, hebben vaak wat extra zorg en aandacht nodig. De zorgstructuur zorgt ervoor dat deze leerlingen al bij aanname in beeld zijn en dat zij in hun schoolloopbaan de nodige ondersteuning krijgen.

Schoolmaatschappelijk werker

Drie dagen per week is er een (schoolgebonden) maatschappelijk werker aanwezig die zo nodig spreekt met leerlingen. Een gesprek kan ook plaatsvinden op initiatief van de leerling.

Ondersteuning aan mentoren en leerkrachten

Het team biedt mentoren en leerkrachten ondersteuning in het begeleiden van leerlingen die extra zorg nodig hebben, zowel wat betreft het leren als op sociaal-emotioneel gebied.

Leerlingenzorg Dyslexie

Het zorgadviesteam heeft een boekje gemaakt, getiteld “Dyslexie, onze aanpak”. De tekst is te downloaden en als boekje te verkrijgbaar via de administratie.

Screening 7e klas

Wij willen er zeker van zijn dat we alle leerlingen met dyslexie tijdig in beeld hebben. Daarom worden alle leerlingen van klas 7 gescreend op dyslexie. De screening signaleert mogelijke lees- en spellingproblemen, het is géén dyslexieonderzoek.

Remedial teaching

Groepsgewijs na screening

Uit dit onderzoek kunnen kinderen naar voren komen die mogelijk gebaat zijn bij remedial teaching. Aan ouders van deze leerlingen wordt een voorstel voor groepsgewijze begeleiding gedaan. Na 16 weken wordt gekeken of deze begeleiding resultaat heeft opgeleverd. Dan kan het advies gegeven worden om een dyslexieverklaring aan te vragen. Bij het verdere onderzoek kan de school een bemiddelende rol spelen.
Naast de groepsgewijze begeleiding is er ook een mogelijkheid tot individuele remedial teaching. Omdat het aantal plaatsen hiervoor beperkt is, loopt de aanmelding via de mentor en het zorgadviesteam.

Individueel

Soms hebben leerlingen (met of zonder dyslexie) een tijdje remedial teaching nodig. Het gaat vaak om ondersteuning en compensatie van verschillende studievaardigheden of het inlopen van een kleine leerachterstand..

Voor beide vormen van remedial teaching wordt een bijdrage gevraagd van de ouders.
– In een groep (max. 5 leerlingen): € 10 per lesuur
– Individueel: € 30,00 per lesuur . (De eerste 6 lessen, daarna 40,00 per lesuur, met een maximum van 18 lessen)
Als de leerling is aangemeld, ontvangt de ouder een toestemmings-verklaring ter ondertekening. Zodra deze binnen is wordt de leerling ingeroosterd. Het verschuldigde bedrag dient vooraf aan de school te worden voldaan

Dyslexiecoach

Er is een dyslexiecoach actief in de school. Deze behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie én leert hem of haar hoe je zoveel mogelijk je eigen problemen kunt oplossen. Dyslexie blijft nu eenmaal het hele leven bestaan. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met die problemen.
De dyslexiecoach maakt de leerling attent op software en andere hulpmiddelen die speciaal voor leerlingen met dyslexie zijn ontwikkeld.

Dyslexiepas

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring krijgen een dyslexiepas, die recht geeft op compenserende en ondersteunende faciliteiten.

Klik hier (PDF) voor het hele zorgplan