Scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland

Het Rudolf Steiner College behoort met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs te Leiden en Den Haag tot de scholengemeenschap Vrije School Zuid-Holland. Deze wordt bestuurd door de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland.

Met ingang van 1 augustus 2000 zijn de scholen voor voortgezet onderwijs van de vrijescholen Den Haag, Leiden en Rotterdam gefuseerd tot één scholengemeenschap vmbo-t, havo en vwo. Daartoe is de Stichting ZWN opgericht. Vanaf de zevende klassen vallen alle leerlingen onder het bestuur van deze stichting.

Het bevoegd gezag is ondergebracht bij de bestuurder. Vervolgens is een aantal bijbehorende bevoegdheden voor beide stichtingen gemandateerd aan de schoolleiders van de scholen.

Het bevoegd gezag en tevens bestuur wordt gevormd door: Mr. J.H.B. (Artho) Jansen. Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300
De stichting ZWN kent een raad van toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Drs. P.M. (Paul) Wormer (voorzitter)
  • H. (Henk) Galenkamp
  • R. (Remco) Bakker
  • K.C. (Karin) Jansen
  • M.A.C. (Maeyken) Ruimers

Rudolf Steiner College

Onze schoolorganisatie is ingericht op grond van Rudolf Steiners visie dat mensen die daadwerkelijk in het pedagogisch werk van de school staan, ook in bestuurlijke zin verantwoordelijkheid moeten dragen. Dit betekent dat leerkrachten de school beleidsmatig en bestuurlijk vormgeven.

Klassenouderoverleg

Zesmaal per jaar ontmoeten de klassenouders en leden van de schoolleiding elkaar om allerlei zaken te bespreken. Ook leden van de leerlingraad kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bovenschools orgaan, met afvaardigingen uit de drie vestigingen.
De GMR telt 6 zetels per vestiging: 3 voor de ouder/leerlinggeleding en 3 voor de personeelsgeleding. De ouderleden nemen deel aan het klassenouderoverleg, het leerling-lid neemt deel aan de bijeenkomsten van de leerlingenraad. De personeelsgeleding wordt gevormd door twee leraren en een onderwijsondersteunend lid. De GMR komt viermaal per jaar bij elkaar. Gezamenlijk oefenen zij het instemmings- en adviesrecht uit.

Leerlingenraad

Voor de leerlingenraad kiest elke klas een klassenvertegenwoordiger. Samen vormen deze klassenvertegenwoordigers de leerlingenraad. Een gekozen deel van de leerlingenraad heeft samen met de voorzitter regelmatig overleg met de leerkracht die het contact onderhoudt met de leerlingenraad. Tijdens dit contact komen belangrijke besluiten die de leerlingen aangaan aan de orde. Sommige besluiten worden vooraf ter advisering aan de leerlingenraad voorgelegd. Dit geldt ook voor wijzigingen of aanvullingen van het schoolreglement. Bovendien hebben de voorzitter en vice-voorzitter zitting in de GMR. Daarnaast wordt er uit de leerlingenraad een leerling gekozen die het klassenouderoverleg bijwoont.
De leerlingenraad helpt mee met de organisatie van de schoolfeesten.