Voor een kleine groep kinderen (maximaal 18 per leerjaar) bieden wij ambachtelijk onderwijs op vmbo-tl-niveau. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die gebaat zijn bij een andere vorm van vrijeschoolonderwijs: eerst het doen, dan het denken. Door de relatief kleine klassen zijn de plaatsingsmogelijkheden beperkt. Vrijeschoolleerlingen hebben voorrang op leerlingen uit ander onderwijs.

Inrichting

In de Ambachtelijke Stroom begint de schooldag met twee lesuren onderwijs in een ambacht. Na drie weken
wordt gewisseld van ambacht of techniek. Elke ambachtelijke periode wordt beoordeeld aan de hand van een vaardighedenlijst. Tezamen vormen de beoordelingen een portfolio.

Na de eerste pauze krijgen de leerlingen periodeonderwijs. Daarin wordt in grote lijnen de ontwikkelingsstof van de vrijeschool gevolgd.

Aan het eind van de ochtend en ’s middags zijn er de vaklessen Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, euritmie, muziek en gymnastiek. De leerlingen hebben vier klassenuren per week. Dan wordt onder begeleiding van de mentor het huiswerk gemaakt en worden studievaardigheden geoefend. Periodes en vaklessen kunnen worden gekoppeld om projectmatig met de leerlingen te werken.

In de 7e en 8e klas (de eerste twee leerjaren) oriënteren de leerlingen zich breed op vele ambachten. In de 9e en 10e klas (derde en vierde leerjaar) wordt er meer ingespeeld op de individuele belangstelling en vaardigheden van de leerling. In deze twee laatste leerjaren nemen stages een belangrijke plaats in.

Afsluiting

Na vier jaar kunnen de leerlingen instromen in het middelbaar beroepsonderwijs op het niveau dat bij hen past. Hiervoor ontvangen zij een schoolverklaring samen met het portfolio waar zij vanaf de 7e klas aan hebben gewerkt. Of een leerling een mogelijkheid heeft het vmbo-tl-diploma te behalen, blijkt in de loop van de 9e en 10e klas.
Het is ter beoordeling van de leerkrachten of toewerken naar het vmbo-tl-examen in het 11e leerjaar een zinvolle leerweg is.

Aanmelding

Voorwaarde om te worden aangenomen in de Ambachtelijke Stroom is dat de basisschool aangeeft dat in potentie het niveau van vmbo-theoretische leerweg bij de leerling aanwezig is en dat de leerling meer gebaat is bij leren vanuit het doen.

Aanmeldingen voor de Ambachtelijke Stroom gaan in overleg met de leraar en/of de intern begeleider van de (vrije) basisschool. Na aanmelding volgt een gesprek met de ouders of verzorgers en de leerling.

Informatie

Informatie over de aannameprocedure is te verkrijgen bij de heer Kaptein, teamleider van de Ambachtelijke Stroom via mka@vszh.nl.