rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolreglement

Het schoolreglement wordt samengesteld door ouders, leerlingen en medewerkers van de school. Lees het goed door.

Afwezigheid

Je afwezigheid kan door een ouder/verzorger op twee manieren worden gemeld:
Invullen van het absentieformulier
Bellen naar de school. Er kan een boodschap worden ingesproken op het antwoordapparaat.
Ben je tijdens de periodeles afwezig zonder bericht, dan bellen wij naar huis. Je aan- en afwezigheid is in eerste instantie je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt in Magister je eigen aanwezigheid nagaan. Onverklaarde absenties moeten binnen twee dagen worden verklaard door je ouders aan de medewerker van de receptie. Bij een onverklaarde absentie van twee hele dagen gaat er een melding naar Leerplicht.

Afwezigheid van de leerkracht bij het begin van de les

Indien een leerkracht tien minuten na het aanvangstijdstip van een les nog niet is verschenen, informeer je bij de receptie wat er aan de hand is. Je krijgt dan te horen wat er over de les wordt besloten.

Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs schaadt de gezondheid.
Gezien de huidige wetgeving is het bezit en gebruik van alcohol en drugs overal en altijd verboden. Dat geldt voor schooldagen en activiteiten van de school buiten de normale schooltijden om (dus ook voor schoolreizen en schoolfeesten). Gezien de helderheid voor alle betrokkenen staan we het gebruik van alcohol en drugs door leerlingen ouder dan 18 jaar ook niet toe. Dit geldt ook voor volwassenen die een eendaagse activiteit begeleiden.
Voor de begeleiders van meerdaagse activiteiten is er een apart protocol.
Bij een overtreding zal de school met een passende reactie komen. Een overtreding tijdens een schoolactiviteit buiten de school heeft directe uitsluiting van die activiteit tot gevolg en tenminste een schorsing.
Handel in alcohol of drugs door een leerling van de school kan leiden tot onmiddellijke verwijdering.
Bezit van harddrugs kan leiden tot directe verwijdering van school.
Bovendien zal er aangifte bij de politie gedaan worden.

Bel

Om het begin van de lessen (’s morgens en na de pauzes) aan te kondigen, zijn er belsignalen. De bel gaat telkens twee keer. De eerste keer geeft aan dat het tijd is om naar je lokaal te gaan. De tweede keer geeft aan dat je op je plaats moet zitten en de les begint. De schoolbel wordt net als alle klokken radiografisch aangestuurd. Als de schoolbel niet gelijk loopt met de klok, dan is de tijd van de klok leidend.

Eerste bel Tweede bel
08.24 uur 08.30 uur
10.14 uur 10.20 uur
13.19 uur 13.25 uur
15.04 uur 15.10 uur

Eten en drinken

Eten en drinken is alleen toegestaan in de verblijfruimtes in de school: kantine, aula en de gang waar de kluisjes staan. In die ruimtes gebruik je de prullenbakken voor je afval. In de rest van het gebouw heb je het eten en drinken in je tas. Energydrankjes zijn ongezond. Neem ze niet mee.
Je kunt het zonder….

Fietsen klas 7 en 8

De leerlingen van klas 7 en 8 zetten hun fiets aan de tuinzijde van de school. Daarvoor gebruik je de ingang aan de Vaandrigstraat. Zet je fiets op de daarvoor bestemde plaats en zet hem vast aan de beugels.

Fietsen en scooters klas 9 - 12

De leerlingen van klas 9 tot en met klas 12 zetten hun fiets of scooter aan de pleinzijde van
de school. Daarvoor gebruik je de ingang aan de Tamboerstraat. Zet je fiets op de daarvoor bestemde plaats en zet hem vast aan de beugels. Voor scooters worden aparte plaatsen aangegeven door pictogrammen op de tegels.

Hal

De grote hal van de school dient als verblijfsruimte en als zaal voor voorstellingen en andere bijeenkomsten. In de hal gedraag je je rustig. Na schooltijd blijf je er niet hangen maar je verlaat het gebouw. Als de hal gereed wordt gemaakt voor een voorstelling, kun je alleen zitten op de banken langs de wand bij de grote trap of op de zitblokken. Als de hal gebruikt wordt voor een voorstelling, gelden daar de schoolregels zoals in een leslokaal.

Inhaalproefwerken

Voor alle leerlingen is er gelegenheid om gemiste proefwerken in te halen. Kleine overhoringen vallen hier niet onder. Voor klas 8 en 9 geldt dat je jezelf hiervoor moet opgeven via de website van de school bij Onderwijszaken, Formulieren.........
Aanvragen kan tot zondagavond 20.00 uur voor de donderdag daarop.

Drie redenen om een toets in te halen:
Je was buiten je schuld afwezig bijvoorbeeld door ziekte, tandarts-, doktersafspraak of anders.
Je hebt door bijzondere omstandigheden niet kunnen leren. Daarvoor moet je een briefje van je ouders overleggen.
Je hebt een proefwerk (erg) slecht gemaakt. Je docent beoordeelt of je bij uitzondering de toets opnieuw mag doen.
De inhaalmogelijkheid is elke donderdag om 15.15 uur in lokaal T21.

Andere afspraken hierover:
Je mag maximaal twee proefwerken op één dag inhalen.
Mis je het afgesproken inhaalmoment met reden, dan vraag je het opnieuw aan voor de eerst volgende mogelijkheid. Lukt dat niet, dan overleg je met de leerkracht.
Kom je een afspraak niet na, dan kun je het proefwerk niet meer inhalen. Je wordt geregistreerd als afwezig zonder reden en je ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
Deze regeling geldt niet voor examentoetsen. Daar is een aparte regeling voor die te vinden is in de studiewijzer.

Kauwgom

Kauwgom veroorzaakt smerig afval en overlast. In het gebouw kauw je geen kauwgom. Op het plein gebruik je de afvalbakken om je kauwgom in weg te gooien voordat je de school binnenkomt.

Kluisjes

Leerlingen van klas 7 krijgen gratis een kluisje in de buurt van hun lokaal. Leerlingen van de andere klassen kunnen zich in de eerste week van het schooljaar opgeven voor een kluisje.
Als je een kluisje hebt, mag je dat gebruiken zolang je op school zit. Je ouders/verzorgers betalen daar jaarlijks een vast bedrag voor. Het kluisje gaat open met een pasje. Is er iets met dat pasje en moet de conciërge het kluisje voor je open maken, dan moet je daar € 0,50 per keer voor betalen. De opbrengst schenken we aan een goed doel.

Leerkrachten

Het is duidelijk dat wij van jullie correct gedrag verwachten. Wij vinden echter ook dat jullie moeten kunnen rekenen op correct gedrag van de leerkrachten. Net als jullie je aan de regels houden, zo zullen wij ons ook aan bepaalde regels houden.

De leerkracht
houdt zich aan de studiewijzer;
geeft tijdig het huiswerk op, goed leesbaar geschreven op het bord;
geeft proefwerken minimaal een week van tevoren op;
geeft de resultaten van overhoringen en proefwerken na een week terug;
vult cijfers binnen 10 werkdagen in Magister in;
geeft periodeschriften twee weken na inlevering terug, voorzien van een beoordeling;
houdt zich aan eventuele afspraken die met je zijn gemaakt, bijvoorbeeld betreffende dyslexie;
houdt zich in klas 7, 8 en 9 aan de afgesproken dag waarop een overhoring mag worden afgenomen;
geeft geen grote huiswerkopdrachten op voor de dag na een vakantie.

Lokalenbeurt

Vóór een pauze of aan het einde van de dag laat de docent het lokaal opruimen door leerlingen. Dat houdt in:
na iedere les het bord schoonmaken;
vóór elke pauze het lokaal vegen en afval opvegen;
na de laatste les in dat lokaal: ramen sluiten, zonwering omhoog, lichten uit;
de leerlingen zetten alle stoelen op de tafels.

Lessen/ Lokalen

Je hangt je jas op in de gang en je laat er geen waardevolle spullen in achter.
Je tas staat in de klas op de grond tenzij er in een lokaal een voorziening is om je tas in op te bergen.
Voor je periodeschrift en alles wat je moet inleveren, gebruik je in klas 7 en 8 een vulpen.
Tijdens de lessen mag je niet eten en drinken. Bij calamiteiten of gezondheidsredenen kan daar door de leerkracht een uitzondering op gemaakt worden.
Je eet en drinkt in de pauzes. (Uitzondering: bij lange proefwerken (twee lesuren) en examens is het drinken van water toegestaan.)
Voor toiletbezoek vraag je toestemming aan de leerkracht.
De leerkracht bepaalt de opstelling van het meubilair en zo nodig jouw plaats in het lokaal.
De leerkracht bepaalt of de ramen open of dicht zijn.

Mobiele telefoon en andere elektronica

Het gebruik van digitale media (mobiele telefoon, oortjes of koptelefoon, etc.) is slechts in een deel van het schoolgebouw toegestaan. De mobiele telefoon mag overal gebruikt worden behalve in leslokalen en in de zaal op het moment dat daar een schoolactiviteit is.

Voor andere elektronica geldt:

Gebruik is WEL toegestaan:
In de verblijfsruimtes van de school: kantine, aula en gangen waar de kluisjes staan.

Gebruik is NIET toegestaan:
In de les - en verkeersruimtes van de school: trappenhuizen, gangen en lokalen.
Ze mogen hier ook niet zichtbaar zijn.

In de leslokalen mag je je mobiele telefoon niet in bezit hebben. Je moet de telefoon bij de deur afgeven. In elk lokaal is een voorziening om de telefoons op te bergen. Is je telefoon toch zichtbaar in een ruimte waar dat niet is toegestaan, dan moet je hem inleveren. Aan het einde van je lesdag kun je hem weer ophalen bij de receptie. Uiteraard krijg je dan een taak om je er toe aan te zetten er beter op te letten. Als je voortdurend met deze regel in de fout gaat, dan zal de maatregel aangepast worden. Digitale media kunnen soms gebruikt worden in lesverband. Hiervoor kan de docent dan uitdrukkelijk toestemming geven. Gebruik van de smartphone als rekenmachine wordt niet toegestaan omdat zoiets ook niet mag tijdens toetsen en examens. Als de telefoon als camera voor de les fotografie gebruikt moet worden in het gebouw, dan moet de docent een briefje meegeven.

Opnames

Het maken van beeld- en geluidsopnames in of rond het schoolgebouw kan alleen plaatsvinden met toestemming van de schoolleiding bedrijfsvoering.

Pauzes

Je kunt verblijven in de verblijfruimtes. Alleen daar kan je eten en drinken.
In de Tamboerstraat heb je toegang tot het toilettenblok op de begane grond.
De grote trap blijft altijd vrij. Daar ga je niet op zitten of staan.
Leerlingen van verschillende klassen doen pauzewacht. Je moet hun aanwijzingen opvolgen.
Leerlingen van de 7e klas blijven tot de herfstvakantie in de pauzes op het plein.
Haal tijdens de pauzes een frisse neus, loop een blokje om. Gedraag je correct en veroorzaak geen overlast op straat en in winkels. Gebruik de prullenbakken.
Je mag nooit op het plein van de Talmaschool komen.
Je mag tijdens schooltijden nooit de Boezemstraat oversteken.
Als je niets wilt kopen, ga je niet met een andere leerling een winkel in.
Voor de leerkrachten moeten de pauzes ook echt pauzes zijn. Daarom zijn zij niet eerder dan 10 minuten voor het einde van de pauze te spreken, tenzij de leerkracht anders met je heeft afgesproken.

Pesten

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. We nemen onmiddellijk maatregelen om het pesten te stoppen. We handelen zoals in het pestprotocol staat aangegeven. Als je een (digitaal) pestbericht kunt uitprinten, ga er dan mee naar je ouders en naar je klassenleerkracht. Een pestprobleem met klasgenoten kan op school worden aangepakt.

Proefwerken/Schriftelijke overhoringen

Richtlijn: Een schriftelijke overhoring omvat in principe de stof van 1 tot 5 lesuren. Indien het opgegeven werk meer omvat, is er sprake van een proefwerk. Een overhoring duurt maximaal 30 minuten.
Proefwerken moeten minimaal 1 week van tevoren worden opgegeven.
Je moet voldoende tijd krijgen om het proefwerk te maken.
Er mogen niet meer dan twee proefwerken op één dag worden gegeven.
Twee schriftelijke overhoringen staan gelijk aan één proefwerk.
In de 7e, 8e en 9e klas vinden de overhoringen en proefwerken van de vreemde talen plaats op vaste dagen.

Roken

Roken is erg slecht voor je gezondheid. De school voert dan ook een ontmoedigingsbeleid. De wettelijke leeftijd dat je rookwaar mag kopen is 18 jaar. Voor leerlingen onder de 18 jaar is roken verboden. Volgens de wet mag je ook geen tabakswaren in bezit hebben als je jonger bent dan 18 jaar.

Sancties

Op school wordt een aantal maatregelen toegepast om ongewenst gedrag te verbeteren.
Die maatregelen zijn:

Nablijven/taak
Na afloop van je schooldag blijf je extra op school om te werken aan een taak.

Waarschuwing
Je hebt ongewenst gedrag vertoond. Je krijgt een waarschuwing. Je ouders ontvangen een bericht.

Officiële waarschuwing
Je hebt ongewenst gedrag herhaald. Je krijgt een officiële waarschuwing. Je ouders ontvangen een bericht.

Schorsing
a. Je hebt het te bont gemaakt en mag geen lessen meer volgen.
Voor een schorsingsdag kennen we twee mogelijkheden. Per schorsing bekijkt de school welke van de twee mogelijkheden wordt toegepast.
Je blijft één of meerdere dagen thuis en werkt daar aan een door school opgegeven taak. Die taak lever je in als je weer op school komt.
Je komt op school maar volgt geen lessen. Je werkt tot 16.30 aan door de school opgegeven taken.

b. Schorsing bij een incident.
Het kan zijn dat er tijdens een schooldag iets gebeurt waardoor je op staande voet naar huis moet. Een dergelijk incident kan zijn: je weigert uit de klas te gaan als een docent dat zegt, je weigert je mobiel en dergelijke af te geven als je daartoe de opdracht krijgt, een geweldsincident etc. Je ouders worden altijd op de hoogte gesteld dat je naar huis wordt gestuurd.

Voor schorsingen gelden de onderstaande zaken:
Heb je die dag een belangrijke toets of zelfs een examentoets, dan mag je daar aan meedoen.
Een schorsing kan opgelegd worden voor 1 - 5 dagen.
Een schorsing voor meerdere dagen wordt altijd aan de Inspectie van het Onderwijs gemeld.
Bij een schorsing worden altijd je ouders vooraf geraadpleegd.

Verwijdering
We hebben alles gedaan om je te helpen, maar de school wil niet meer met je verder en wil de verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling niet meer dragen. Het bestuur van de school neemt de beslissing tot verwijdering. De school helpt je met het zoeken naar ander onderwijs en voorziet je tot die tijd van schoolwerk.

Schoolplein

Voetballen op het schoolplein is niet toegestaan: te lawaaiig en onprettig voor de andere leerlingen. Een bal mag niet mee de school in, maar moet je afgeven bij de receptie. Rondjes rijden op bromfietsen of scooters veroorzaakt overlast en laat je dus achterwege.

Te laat klas 7 - 10

Kom je te laat in een les, dan haal je bij de receptie een briefje waarmee je in de les mag.
Bij leswisselingen bepaalt de leraar of je te lang bent weggebleven. Ook dan haal je een briefje. Als je zonder geldige reden te laat in de les bent gekomen, moet je de volgende dag vóór 08.00 uur op school zijn. Daar krijg je een taak die je moet uitvoeren tot 8.30 uur. Als je op deze afspraak te laat komt moet je de volgende lesdag alsnog vóór acht uur op school zijn en je moet ook gelijk dezelfde dag nablijven. Bij leerlingen van klas 7 wordt het aantal keer te laat wel geregistreerd, maar gaat deze afspraak pas na de herfstvakantie in.

Te laat klas 11 en 12

In klas 11 en 12 hoef je niet direct om 8.00 uur te komen als je zonder reden te laat bent.
Het aantal keren dat je te laat komt wordt geregistreerd en de onderstaande procedure wordt gevolgd. De procedure geldt per trimester. Na elk trimester gaat de teller weer op nul.
Let op: De teller van het te laat komen loopt voor de Leerplichtwet het gehele jaar door.

Bij de derde keer te laat: Er wordt een bericht naar huis gestuurd.
Bij de vierde keer te laat: Je moet je een week lang vóór acht uur melden.

Uit de les gestuurd

Dat kan gebeuren, maar niet (te) vaak. Er zijn twee mogelijkheden:
Je kunt voor enkele minuten naar de gang moeten om tot jezelf te komen. Na een paar minuten mag je weer naar binnen. We verwachten dat je je daarna goed gedraagt.
Het is ernstiger als je na een paar minuten NIET terug mag komen. Je neemt je tas mee en meld je meteen bij de receptie. Je vult een geel briefje in waarop je schrijft wat er is gebeurd. Je levert het briefje bij de receptie in. Daarna ga je terug naar je les of krijg je een taak voor de rest van het lesuur.

Als je uit de les bent gestuurd, moet je altijd op dezelfde dag nablijven. Uit de les gestuurd worden is geen kleinigheid, zeker niet als het vaker gebeurt. Dat merk je aan de manier waarop we ermee omgaan: gesprek met de docent die je er uit heeft gestuurd, nablijven, schorsing, brieven naar huis. Als een leerkracht je er uit stuurt en je weigert het lokaal te verlaten, word je onmiddellijk geschorst.

Uitgevallen lessen

Door allerlei omstandigheden is er soms lesuitval. Als er meerdere lessen op één dag niet doorgaan, kunnen we besluiten ook de latere lessen te laten vervallen. Dit geldt overigens NIET voor de klassen 10, 11 en 12.

We hanteren hierbij de volgende regels:
Bij twee tussenuren achter elkaar, volg je gewoon de latere lessen.
Bij drie tussenuren achter elkaar ga je naar de receptie om te vragen wat je moet doen. Je krijgt dan te horen of je naar huis mag of dat er een andere oplossing is.
Structurele tussenuren of pauzes worden NIET bij uitgevallen lesuren opgeteld.
Uitgevallen periodelessen tellen NIET mee als uitgevallen lesuren. Het kan daardoor gebeuren dat je op school moet komen voor een klein aantal lesuren. Beschouw dit als een gewone schooldag met andere reistijden en meer vrije tijd.

Verkeer

Voor je eigen veiligheid en voor onze goede relatie met de buren gelden de onderstaande verkeersregels:
Je reist per fiets/scooter naar en van school en gaat altijd via de Crooswijkseweg
(nooit over de stoepen langs de Boezemstraat).
Je komt nooit op het plein van de Talmaschool.
Tijdens schooluren steek je nooit de Boezemstraat over.
Leerlingen uit klas 7 en 8 stallen hun fiets aan de tuinzijde van de school.
Leerlingen uit klas 9 tot en met 12 stallen hun fietsen en scooters aan de pleinzijde van de school.
Zet je fiets altijd goed in de stalling en met een tweede slot vast aan een beugel.

Ziek tijdens de schooldag

Je kunt je niet in de loop van een schooldag ziek melden. Door middel van de huisapotheek word je zoveel mogelijk bij de les gehouden; je kunt daarvoor terecht bij de receptie. Wanneer het overduidelijk is dat er echt iets aan de hand is, kan je je wel ziek melden. Mocht je je ’s ochtends niet goed voelen en het toch willen proberen, neem dan een briefje mee van je ouders/verzorgers. Als je het niet meer kunt volhouden, ga je naar de receptie. Indien je toestemming krijgt naar huis te gaan, worden altijd eerst je ouders/verzorgers gebeld om ze op de hoogte te stellen en om te onderzoeken of er iemand thuis is om je op te vangen. Wanneer je naar huis kunt, wordt dat in Magister geregistreerd zodat je ouders thuis kunnen zien dat je wegens ziekte niet alle lessen hebt kunnen volgen.

 

lestijden

We hanteren een rooster waarin de lessen 45 minuten duren.

lees verder...

rookvrije zone

Roken is op onze school verboden voor iedereen.
Roken is erg slecht voor je gezondheid. De school voert dan ook een ontmoedigingsbeleid. De wettelijke leeftijd dat je rookwaar mag kopen is 18 jaar.
De afspraken zijn hier onder te lezen.

lees verder...