rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolboeken

De benodigde schoolboeken worden door school in bruikleen gegeven. Ruim voor begin van de zomervakantie ontvangen alle leerlingen informatie betreffende de gang van zaken rond het bestellen van de boeken.

Wij werken samen met Van Dijk Educatie in Kampen. Via de website vandijk.nl kunnen de leerlingen het grootste deel van de boeken verkrijgen voor het volgende schooljaar. Voor diverse vakken verstrekt de leerkracht in de loop van het jaar ook enkele boeken. Deze boeken worden aan het eind van de lessenserie of aan het eind van het schooljaar op school weer ingeleverd. In toenemende mate worden naast schoolboeken ook digitale middelen ingezet. Voor de bescherming van de privacy is er een bewerkersovereenkomst afgesloten met de firma Van Dijk.

De tekst van die overeenkomst vindt u hieronder.