rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

zorgteam

De school beschikt over een zorgteam met professionele hulpverleners. Als een leerling cognitieve of sociaal-emotionele problemen heeft, kan de mentor van de leerling advies vragen bij het zorgteam.

Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Na overleg in het team wordt, indien nodig samen, een ontwikkelingsplan opgesteld om de leerling te helpen bij een goede voortgang in de school. Bovendien zijn een pedagoog en een dyslexiecoach actief in de school. Enkele dagen per week is er een schoolmaatschappelijk werker aanwezig. Hij of zij voert gesprekken met de leerling als de problemen van de leerling te maken hebben met de thuissituatie.

De leerlingen die bij aanname het voordeel van de twijfel kregen, worden door de mentor nauwlettend gevolgd, zodat er aan het eind van klas 8 een duidelijk advies gegeven kan worden betreffende voortgang op het Rudolf Steiner College of een eventuele overstap naar passender onderwijs.

Het zorgteam bestaat namens school uit:
Het zorgteam bestaat uit:
Zorgcoördinator, mevrouw van Asch hva@vszh.nl
Orthopedagoog
Begeleider passend onderwijs
Schoolmaatschappelijk werker
Remedial teachers
Leerlingbegeleiders
Specialist hoogbegaafdheid
Dyscalculiecoach
Dyslexiecoach

Vanuit externe instanties:
Leerplichtambtenaar
Jeugdverpleegkundige