rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

vmbo-tl Ambachtelijke stroom

De vmbo-tl Ambachtelijke stroom is een vierjarige leer- en ontwikkelingsweg voor leerlingen die in potentie het niveau hebben voor vmbo-theoretische leerweg. Het onderwijs richt zich op leerlingen die makkelijker vanuit het doen dan vanuit de theorie tot het denken komen. Leerlingen met een LWOO-licentie die voldoen aan de instroomcriteria worden in deze leerweg geplaatst.

Aanmelding

De aanmelding voor de vmbo-tl Ambachtelijke Stroom gaat in overleg met de leraar en/of de interne begeleider van de basisschool. Na de aanmelding volgt een gesprek met de ouders of verzorgers en de leerling. Leerlingen met een LWOO-indicatie die voldoen aan de instroomcriteria worden in deze leerweg geplaatst. Echter, LWOO is geen voorwaarde voor plaatsing in de Ambachtelijke Stroom. Door de relatief kleine klas is de plaatsingsmogelijkheid beperkt. Informatie over de aannameprocedure is te verkrijgen bij mevrouw R. Kreukniet via rkr@vszh.nl.

Ambachtelijke en kunstzinnige lessen

Elke ambachtelijke of kunstzinnige periode wordt beoordeeld aan de hand van een vaardighedenlijst, aangepast aan de leeftijd van de leerling. Deze beoordelingen gaan, samen met foto’s van het gemaakte werk, in de portfoliomap van de leerling. In klas 10 (vierde leerjaar) volgt de leerling een portfolioperiode waarin hij of zij terugblikt op de eigen ontwikkeling op basis van de verzamelde beoordelingen en het werk. Het portfolio wordt gebruikt bij de overstap naar het mbo.

Diploma

Leerlingen van de vmbo-tl sluiten klas 10 af met een diploma. Als dat voor een leerling niet haalbaar is, kan hij of zij een extra leerjaar volgen om het diploma alsnog te halen. Daarnaast ontvangt de leerling een schoolverklaring samen met het portfolio en competentieprofiel, waaraan het vanaf klas 7 heeft gewerkt.

Doen, zien, horen en voelen

Werken vanuit de praktijk is in deze leerweg het uitgangspunt. Leerlingen maken zich de leerstof eigen door dingen zelf te doen, te zien, te horen en te voelen. Zij krijgen veel begeleiding en structuur. Kenmerkend in de specifieke pedagogische en didactische aanpak zijn korte instructies, herhaling, overzichtelijke lessen en huiswerk maken op school. De vmbo-tl is ontwikkeld op verzoek van ouders van de vrije basisscholen. Het biedt kinderen de mogelijkheid ten minste een groot deel van het twaalfjarig vrijeschoolleerplan te volgen. De klassen zijn klein en hebben ongeveer 19 leerlingen. Per leerjaar heeft het Rudolf Steiner College één nieuwe Ambachtelijke Stroomklas.

Klassenuren

De leerlingen hebben in klas 7 en 8 vier klassenuren per week. In klas 9 en 10 zijn er drie klassenuren. Dan maken zij onder begeleiding van de mentor het huiswerk en oefenen zij studievaardigheden.

Opbouw schooldag

De schooldag begint met twee lesuren onderwijs in een ambacht of kunstvak, bijvoorbeeld tekenen, techniek, acrobatiek of koken. Na de eerste pauze krijgen de leerlingen periodeonderwijs, gevolgd door vaklessen. Daarin wordt in grote lijnen de lesstof van de reguliere schoolklassen gevolgd. De dag wordt meestal afgesloten met een zogenaamd klassenuur.

Stage

In klas 7 en 8 oriënteren de leerlingen zich breed op ambachten en technieken. In klas 9 en 10 speelt de docent meer in op de individuele belangstelling en vaardigheden van de leerling. In deze twee laatste leerjaren nemen stages een belangrijke plaats in. Het maatschappelijk praktijkgerichte leren, vormt een belangrijk onderdeel van een brede en toekomstgerichte ontwikkeling van de leerling.

Vaklessen

Aan het eind van de ochtend en ’s middags krijgen de leerlingen vaklessen Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, euritmie, muziek en gymnastiek. In klas 9 en 10 (derde en vierde leerjaar) volgen zij bovendien de vakken biologie en economie, aardrijkskunde of geschiedenis. Het vakkenpakket is gericht op de sector Zorg & Welzijn binnen het vmbo-tl.