rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

"De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen invoegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden."

Rudolf Steiner

school

‘Worden wie je bent’, dat is het motto van het Rudolf Steiner College. Via onderwijs trachten wij de leerlingen te stimuleren hun persoonlijkheid te ontplooien. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen: sociaal-emotioneel en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij. De persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind staat centraal. Het onderwijs doet beroep op hun kunstzinnige, intellectuele en sociale vermogens. Met andere woorden: “De ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk als die van het hart (gevoel) en de handen (daad- en scheppingskracht).”

Missie

De bedoeling van de vrijescholen ZWN is dat leerlingen de aandacht krijgen die nodig is om zich in hun denken en doen te kunnen ontwikkelen tot kritische, sociaal betrokken en initiatiefrijke vrijdenkende creatieve mensen.

Inspiratie

Rudolf Steiner is de grondlegger van het vrijeschoolonderwijs en de onderliggende inspiratie-bron voor het Rudolf Steiner College. Hij verdiepte zich onder andere in de vraag wie de mens in essentie is. Hieruit ontstond de antroposofie (wijsheidsleer van de mens). Van daaruit werkte hij voor het onderwijs aan een opvoedkundig plan waarbij een kind een ontwikkelingsweg aangereikt wordt met als doel zich volledig te ontplooien. Vrijeschoolonderwijs gaat uit van datgene wat tot ontwikkeling kan komen in de leerling. Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen zich veelzijdig te ontplooien, zowel wat betreft lichaam, ziel als geest. Zo kan, op basis van de idealen van opeenvolgende generaties, de maatschappij voortdurend vernieuwd worden.

Geschiedenis

De eerste vrijeschool was de Freie Waldorfschule in Stuttgart, gesticht in 1919 onder leiding van Rudolf Steiner. In 1923 werd in Den Haag de eerste Nederlandse vrijeschool opgericht. In 2017 telt Nederland 75 vrijescholen in het primair onderwijs en 22 vrijescholen in voortgezet onderwijs. Er zijn in Nederland ruim 25.000 leerlingen die op de vrijeschool zitten. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op de vrijeschool landelijk met 25%. De Rotterdamse Vrijeschool werd opgericht in 1948. In 1978 verhuisde de school naar de Vondelweg en in 2015 naar de Tamboerstraat. In 1989 kreeg de school de naam Rudolf Steiner College en in 2000 fuseerde het Rudolf Steiner College met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag en Leiden tot Stichting Vrije Scholen Zuidwest Holland. De Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland bestuurt deze scholengemeenschap. Elke school heeft zijn eigen locatie en eigen karakter behouden.
CbRZkhuAG0E

Huisvesting

Het oorspronkelijke complex bestond uit twee bakstenen vleugels verbonden door een volume met werkplaatsen, gelegen op het binnenterrein. Beide negentiende-eeuwse vleugels waren met hun hoge ruimtes en vele ramen uitstekend geschikt voor het type onderwijs op deze school en werden gerenoveerd. De tussengelegen werkplaatsen zijn gesloopt om plaats te maken voor een ruim, hoog en licht bouwvolume als nieuwe verbinding tussen de vleugels. Bij de transformatie is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door de toepassing van een sedumdak.

Meer informatie: www.arconiko.nl/onderwijs/rudolf-steiner-college-rotterdam-2/

 

organisatie

De schoolleiding bestaat uit Sebastiaan Cooiman (rector), Peter Scholtes (conrector, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering) en Suzanne Verveer (verantwoordelijk voor het personeel). Samen met teamleiders en coördinatoren zijn zij verantwoordelijk voor beleids- en besluitvorming.

lees verder...

locatie Oudedijk

Sinds schooljaar 2018-2019 heeft het Rudolf Steiner College een tweede gebouw op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen. Het gebouw dateert uit de jaren '20 van de vorige eeuw.Dat kan je bijvoorbeeld zien aan de karakteristieke gevel, hoge lokalen en de mooie details in het trappenhuis.

lees verder...

Youg Waldorf School Rotterdam

Sinds enkele jaren is het mogelijk om vrijeschoolonderwijs te volgen op vmbo niveau op Rotterdam Zuid.

lees verder...

veiligheid en welzijn

De school wil een veilige omgeving zijn voor leerlingen en medewerkers. Om dat te bewerkstelligen heeft de school een uitgebreid veiligheidsplan.

lees verder...

vacatures

Het Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl in Rotterdam. De school maakt, samen met de vrijescholen voor voortgezet onderwijs in Leiden en Den Haag, deel uit van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN).

lees verder...