rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

De school beschikt
over een ondersteuningsteam
met professionele
hulpverleners

begeleiding en ondersteuning

De school beschikt over een ondersteuningsteam met professionele hulpverleners. Als een leerling cognitieve of sociaal-emotionele problemen heeft, kan de mentor van de leerling advies vragen bij het ondersteuningsteam.

Anti-pestprotocol

De school streeft naar een klimaat waarin iedereen zich veilig kan voelen. Daarom hanteren wij een anti-pestprotocol. Daarin staan onder andere de definities van begrippen rondom pesten en de preventieve en curatieve maatregelen die de school neemt om het schoolklimaat in de gaten te houden. Bij zichtbaar pestgedrag of bij vermoeden/melding van pesten, hanteren we een bepaalde aanpak. Dit stappenplan kunt u terugvinden in het anti-pestprotocol. De anti-pestcoördinator is mevrouw Van Huijgevoort (lhu@vszh.nl).

Begeleiding door de decanen

De school heeft twee decanen, één voor vmbo-tl, één voor havo en vwo. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij hen terecht voor individuele gesprekken over studiekeuze en vervolgopleiding. De decanen verzorgen in dit kader ook lessen studiekeuze en beroepsoriëntatie.

Voor direct contact met een decaan, klik hieronder:
Decanen

Begeleiding door mentoren

De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en de ouders/verzorgers van een klas. Hun begeleiding is gericht op alle ontwikkelingsvragen en het welzijn van de individuele leerling en de studievoortgang. Ook begeleiden de mentoren het groepsproces van de klas. Bij problematische situaties geven de mentoren extra aandacht en begeleiding. Zo nodig schakelen zij het ondersteuningsteam in.

Voor direct contact met een mentor klik hieronder:
Mentoren

Begeleiding door de teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijstraject van de leerlingen. De school heeft vijf teamleiders: voor klas 7 en 8, voor klas 9 en 10 havo/vwo, voor klas 9 en 10 vmbo-tl, voor klas 11 en 12 en voor de Ambachtelijke Stroom. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de aannames, de indeling in leerwegen, de keuzes van het vakkenpakket en het programma van toetsing en afsluiting.

Voor direct contact met een teamleider klik hieronder:
Teamleiders

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag, kijken we op verschillende momenten of een kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we thuis, op onze CJG-locaties en op school.

Geen vraag is ons te gek!
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag mee. Bij vragen zoeken we samen naar een antwoord. Of we zoeken de juiste deskundige in ons netwerk. Zo maken we gezond en veilig opgroeien mogelijk.

Contact met het CJG
Hieronder de knop om direct contact op te nemen met het CJG.

Contact met het CJG

Direct contact opnemen met de jeugdverpleegkundige die is verbonden aan de school kan ook:
Mevrouw M. Fortes Gomes
088 - 20 10 000
m.fortes-gomes@cjgrijnmond.nl

Dyslexie en dyscalculie

Om een mogelijke hulpvraag op het gebied van dyslexie zo snel mogelijk in beeld te krijgen worden de leerlingen van de 7e-klas gescreend.

Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring, verkregen na een dyslexieonderzoek, krijgen een dyslexiepasje. Dit geeft hen recht op compenserende en ondersteunende faciliteiten. Er is in de school een dyslexiecoach actief. De dyslexiecoach behartigt gedurende de gehele schoolloopbaan de belangen van een leerling met dyslexie en leert hem of haar zoveel mogelijk de eigen problemen op te lossen. Het is belangrijk dat de leerling vaardig wordt in het omgaan met de aan zijn of haar dyslexie gelieerde problemen. Bovenstaande geldt ook voor dyscalculie.

Aanvragen faciliteiten dyslexie

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen, zowel goed, adequaat als onderpresterend, moeten het onderwijs en de begeleiding krijgen waar zij om vragen.

In het geval van leerlingen die boven de stof staan, betekent dit dat zij niet meer, maar andere dingen krijgen aangeboden. De leerlingen werken in principe twee keer per week tijdens de vaklessen aan eigen projecten, zij beslissen zelf welke lessen ze hiervoor kunnen missen. Dit werken zal plaats vinden in de mediatheek (hoofd), het muzieklab (hart), het textiellab of het technisch lab (handen) en deze uren heten dan ook lab-uren. Bij deze keuze moet veel ruimte zijn voor autonomie en eigen verantwoordelijkheid.
Voor de begeleiding van deze leerlingen zijn de volgende uren beschikbaar:
in de 7e klas 40 lesuur per jaar
in de 8e klas 20 lesuur per jaar
in de 9e klas 10 lesuur per jaar
vanaf klas 10 werkt de leerling, die vanaf klas 7 aan het project heeft deelgenomen, zelfstandig.

In het geval van onderpresteren gaat de leerling een traject in, waarbij (onder begeleiding van een specialist hoogbegaafdheid en/of de orthopedagoog) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de executieve functies.

Wat niet aan de orde zal zijn is versnellen: de leerling is gebaat bij verbinding houden met de eigen klas en zal hierbinnen moeten (blijven) functioneren.

Leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoefte

De school biedt beperkte ruimte aan leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben. Voor deze leerlingen wordt in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief gemaakt. Dit plan wordt twee maal per jaar indien nodig geëvalueerd en bijgesteld. Tijdens de schoolloopbaan wordt de leerling ondersteund door een leerlingbegeleider. Voorwaarden om te worden aangenomen zijn dat de leerling in voldoende mate zelfredzaam is en dat er geen sprake is van gedragsproblematiek. In de aannameprocedure bespreken wij met ouders of verzorgers en leerling of een samenwerking voldoende perspectieven biedt. Om in aanmerking te komen voor dispenserende en compenserende maatregelen is een DSM-classificatie noodzakelijk.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Wij zijn als school verplicht om melding te maken van vermoedens van kindermishandeling, huiselijk geweld en verwaarlozing. Wij handelen zoals beschreven staat in de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zie rotterdam.nl/werken-leren/meldcode

Passend Onderwijs

Op 1 juli 2014 is de wet op Passend Onderwijs in werking getreden. Dit betekent dat de school samen met de ouders op zoek gaat naar de beste ondersteuning voor de leerlingen. De meeste leerlingen zullen voldoende hebben aan de basisondersteuning die de school biedt. Voor leerlingen die de basis- of extra ondersteuning nodig hebben is er, binnen bepaalde grenzen, een aangepast traject. Wat binnen de mogelijkheden van de school ligt, is terug te vinden in het schoolprofiel. De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Koers-VO. Zie koersvo.nl of het document hieronder.

Pedagogische vergadering

In de wekelijkse pedagogische vergadering komen alle docenten, mentoren, teamleiders en decanen samen. In deze vergadering is de leerling- of klasbespreking een belangrijk onderdeel. De docenten maken afspraken om de beoogde ontwikkeling van deze leerling of klas te realiseren.

SISA

De school is aangesloten op SISA. Dit is een afkorting van Stadsregionaal Instrument voor Sluitende Aanpak, een signaleringssysteem waarmee de ondersteuning van een jongere die problemen ondervindt tijdens het opgroeien wordt gebundeld. Als er een signaal door school wordt afgegeven, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Verslavingsvoorlichting

Wij hebben een samenwerkingsverband met Youz. Hun afdeling ‘Vroegsignalering en Geïndiceerde Preventie’ houdt zich bezig met de preventieve kant van het omgaan met alcohol, drugs, gokken en gamen. In die hoedanigheid biedt Youz voorlichting en ondersteuning bij het implementeren van onder andere het onderwijsprogramma ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’.

Vertrouwenspersonen

Leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen voor advies of praktische hulp. De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij vermoedens van of klachten met betrekking tot ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld). Klachten kunnen rechtstreeks of door een mentor, ouder/verzorger, contactpersoon ingediend worden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan mensen, eventueel via het ondersteuningsteam, doorverwijzen naar hulpverlening. De vertrouwenspersonen brengen jaarlijks schriftelijk verslag uit van hun werkzaamheden aan de schoolleiding en de ondersteuningscoördinator.

De vertrouwenspersonen zijn:
mevrouw Brand (mbra@vszh.nl), leerlingen en medewerkers
de heer Mayer (jmy@vszh.nl), leerlingen
mevrouw Reedeker (ere@vszh.nl), leerlingen - Oudedijk

Verzuimbeleid

De school werkt aan het voorkomen van afwezigheid en te laat komen van leerlingen. De afdeling Leerlingzaken is verantwoordelijk voor de handhaving van het verzuimbeleid. Ouders hebben via het programma ‘Magister’ inzage in de aanwezigheid van hun kind. In elke les wordt aanwezigheid geregistreerd. Ouders kunnen vóór 9.00 uur hun kind absent melden. Als een kind ’s morgens niet aanwezig is zonder afmelding van de ouders dan belt school naar huis. Bij ongeoorloofde afwezigheid of geen verklaring van ouders krijgt de leerling een terugkommaatregel en krijgen de ouders een brief. Bij herhaling neemt de school contact op met de ouders en kunnen disciplinaire maatregelen volgen. Bij zestien uur ongeoorloofde afwezigheid binnen vier weken volgt bovendien een melding aan Leerplicht, waarvan de ouders op de hoogte worden gesteld. Bij te laat komen volgen we de ‘3-6-9-12-regeling’. Dat houdt in: brieven naar de ouders, waarschuwing, maatregelen en bij 12 keer een melding aan Leerplicht.

De school doet een melding aan Leerplicht en aan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), als een leerling door ziekte vaak, regelmatig terugkerend of gedurende een langere tijd afwezig is of als er sprake is van twijfelachtig ziekteverzuim. CJG neemt contact op met ouders en leerling om mogelijke problemen op te lossen.

 

ondersteuningsteam

De school beschikt over een ondersteuningsteam. Als een leerling cognitieve of sociaal-emotionele problemen heeft, kan de mentor van de leerling advies vragen bij het ondersteuningsteam.

lees verder...

huiswerkbegeleiding

After's Cool geeft huiswerkbegeleiding op het Rudolf Steiner College. After's Cool is in 1999 opgericht en richt zich op huiswerk-­ en studiebegeleiding. Tijdens de dagelijkse huiswerkbegeleiding begeleiden we, in een plezierige en informele omgeving, leerlingen bij het maken van huiswerk door inhoudelijke hulp, overhoren, plannen en het leren leren van de stof.

lees verder...

anti-pestprotocol

De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig wetenen waar alle betrokkenen respectvol, prettig en vriendelijk met elkaar omgaan

lees verder...

leerlingzaken

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom leerlingen op deze leeftijd wat minder in de pas kunnen lopen. De afdeling Leerlingzaken heeft zowel een signalerende als een corrigerende taak in het schoolleven.

lees verder...