rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN) fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag, het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam.

Bestuur Stichting ZWN

Onze school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuid West Nederland (ZWN).
De stichting kent een bovenschoolse bestuurder, de heer mr J.H.B. (Artho) Jansen. Hij fungeert als bevoegd gezag en werkgever voor De Vrije School Den Haag (primair en voortgezet onderwijs), het Marecollege in Leiden en het Rudolf Steiner College in Rotterdam (beiden voortgezet onderwijs) en de internationale Waldorfschool The Hague (IWSTH). Het bestuur van ZWN is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12, 2597 JB Den Haag, telefoon: 070-3244300. De website van de stichting is te vinden onder www.vszh.nl. Op deze website staan relevante documenten die openbaar moeten zijn. Verderop op deze pagina vindt u meer uitleg over deze documenten.

Raad van toezicht

De school kent een raad van toezicht die toeziet op het functioneren van de bestuurder en de directie.
Besluiten van de bestuurder die een zwaarwegend karakter hebben (bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting en de jaarrekening of een fusie met andere scholen moeten door de raad van toezicht worden goedgekeurd. Kijk hier voor meer informatie: www.vszh.nl.

Invulling code goed bestuur VO Raad

De VO Raad heeft een code goed onderwijsbestuur opgesteld die door het bestuur en de raad van toezicht van ZWN onderschreven wordt. In het verlengde van deze code wordt een aantal documenten gepubliceerd waarin goed onderwijsbestuur tot uiting komt. De selectie is ten dele voorgeschreven in de code zelf. Het gaat om de volgende documenten die te vinden zijn op de pagina 'basisbestanden' op de website www.vszh.nl. .

1. Statuten van de stichting
De statuten van de stichting (Afschrift van akte houdende fusie Stichting vsdh en Stichting ZWN). Hierin zijn de statutaire doelstellingen van de stichting opgenomen evenals de formele verdeling van bevoegdheden tussen toezichthouders en bestuur.

2. Reglement bestuurder rvt en schoolleiding taken en bevoegdheden
Het regelement Bestuurder RvT en Schoolleider 12 februari 2018. (Dit is een nadere uitwerking van de statuten, waarin de onderlinge taken en bevoegdheden tussen toezichthouders, bestuur en schoolleiders zijn vastgelegd);

3. Integriteitscode
In deze code wordt beschreven hoe binnen ZWN wordt omgegaan met vraagstukken rond integriteit en op het gebied van belangverstrengeling.

4. Klachtenregeling
In Klachtenregeling ZWN staat beschreven welke formele stappen een medewerker, ouder en/of leerling kan zetten als er sprake is van een klacht richting school.

5. Klokkenluiderregeling & Toelichting klokkenluiderregeling
De Klokkenluiderregeling ZWN (& toelichting) bevat een regeling waarin wordt vermeld welke stappen door medewerkers gezet kunnen worden als er gegronde vermoeden zijn van misstanden. Deze regeling is bedoeld om in die gevallen degene die dit aanhangig maakt te beschermen.

6. Het jaarverslag

7. Schoolplan VO Stichting ZWN 2023- 2027
Dit plan bevat het strategisch beleidsplan van de stichting voor de VO scholen voor de jaren 23-27. Dit plan is te vinden op de pagina Visie van de stichting.

Privacyreglement

Het privacyreglement is opgesteld in samenwerking van de andere leden van de Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland. Wat de uitvoering van de privacywet betekent voor de school kunt u lezen in het privacyreglement.