rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

denken,
voelen en
willen

Onderwijs

De vrijeschoolpedagogiek doet beroep op de kunstzinnige -, intellectuele - en sociale vermogens van de leerling. Met andere woorden: de ontwikkeling van het hoofd (verstand) is even belangrijk als die van het hart (gevoel) en de handen (daad- en scheppingskracht).

0SQdswT1VoY
Kooruitvoering klas 8 in de Doelen, 2012

Doorlopende leerlijn

Vanuit de vrijeschoolpedagogiek vormen basis- en middelbaar onderwijs één ontwikkelingsweg; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het vrijeschool basisonderwijs beslaat de kleuterklas tot en met klas 6; de middenbouw (twee brugklasjaren) bestaat uit klas 7 en klas 8 en de bovenbouw bestaat uit klas 9, 10, 11 en 12.
Diagram leerlijnen

Eindgetuigschrift

Aan het eind van de schoolloopbaan van de leerling wordt het eindgetuigschrift van de vrijeschool uitgereikt. Dit getuigschrift bevat het officiële vrijeschool-einddocument, het behaalde examen met de cijferlijst en een karakterschets van de leerling. De karakterschets is gemaakt door een van de docenten.

Eindpresentatie en eindwerkstuk

In de 12e klas houden de leerlingen een eindpresentatie. Deze presentatie wordt ook schriftelijk verwerkt in een eindwerkstuk. Iedere leerling kiest een eigen onderwerp; iets wat de leerling interesseert. Dat kan iets zijn wat de leerling zelf beleefd heeft, iets wat er in zijn/haar omgeving aan de hand is geweest of iets uit een bepaald vakgebied. Nadat de leerling het onderwerp gekozen heeft, begint er een tijd waarin over het onderwerp wordt nagedacht. De leerling schrijft, dicht en/of tekent erover. Misschien wordt er een muziekstuk, een lied of een dans gemaakt. Het is belangrijk dat het onderwerp verinnerlijkt wordt; dat het in de leerling gaat leven. Daarnaast kan er ook van alles over het onderwerp gelezen worden. De presentaties zijn halverwege het schooljaar.

Getuigschrift/rapporten

De vorderingen van de leerlingen worden bijgehouden in Magister. Dit is een digitaal leerling-volgsysteem. Deze vorderingen worden drie keer per jaar uitgeprint en aan de leerlingen mee naar huis gegeven. Naast het cijfermatig volgen van de leerling, is er ook aandacht voor het reflecteren op de individuele leerling. In het tekstgedeelte van het rapport schrijven de docenten iets over hoe zij de leerling ervaren hebben, wat er goed ging in de les en waar nog aan gewerkt kan worden. Bij het laatste rapport voegt de mentor een beeld toe. Dat kan een gedicht zijn, een verhaaltje of een klassenbeeld. Dit beeld zegt iets over hoe de mentor de leerling en/of de klas ervaren heeft. De leerling bewaart de getuigschriften/rapporten thuis in de rapportmap.

Huiswerk

De periodelessen worden afgesloten met het inleveren van het periodeschrift en het maken van een toets. Daarnaast zijn er verschillende werkvormen en opdrachten voor de leerlingen. Bijvoorbeeld een schriftelijk verslag, een mondelinge presentatie, oefenen met technische sommen, een boekverslag, een schrijfopdracht, etc. Bij de vreemde talen toetsen de leerkrachten elke week nieuw vocabulaire. Ook leren de leerlingen een planning maken. De leerlingen werken zowel in de les als thuis aan de opdrachten.

Jaarfeesten

De jaarfeesten spelen een belangrijke rol in de vrijeschoolpedagogie omdat bewustzijn voor de tijd van het jaar bevorderlijk is voor het innerlijk leven. Het Rudolf Steiner College viert de jaarfeesten om steeds weer bewust te worden van een aantal ‘oerprocessen’ in de mens die een samenhang hebben met bepaalde ritmen en ontwikkelingen in de seizoenen. Zo staat de mens in de zomertijd in een andere verhouding tot de wereld dan in de wintertijd. In de lente en de zomer trekken we letterlijk en figuurlijk meer naar buiten en in herfst en winter meer naar binnen. Het zijn waarneembare en beleefbare processen in de natuur, maar ook in ons eigen zielenleven. De jaarfeesten worden in alle leerjaren gevierd op een manier die past bij de leeftijdsfase. Bijvoorbeeld: de Michaëlsviering, advent, de kerstspelen, Sint Jansviering, etc.

Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages hebben een vaste plek in het leerplan. Door de stages maakt de leerling kennis met het nemen van verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk belang. Het geeft een bredere kijk op de samenleving en stimuleert de ondernemerszin. In klas 9 lopen de leerlingen een winkelstage en in klas 10 een stage bij een sociale instelling. Tijdens hun stages schrijven de leerlingen een stageverslag met dagverslagen, uitwerkingen van opdrachten en de beantwoording van een eerder opgestelde onderzoeksvraag.

Mentorklas

Het Rudolf Steiner College heeft 920 leerlingen. Omdat het een relatief kleine school is, kennen de leraren de leerlingen goed. De mentor is het aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders.

Periodeonderwijs

Vanuit de vrijeschoolpedagogiek werkt het Rudolf Steiner College met periodeonderwijs. Iedere periode duurt drie weken. Gedurende drie weken, de eerste twee lesuren van de ochtend, staat één vak centraal. Zo verdiept het kind zich intensief in een vak en krijgt het de mogelijkheid de lesstof op tal van manieren kunstzinnig te verwerken. Afhankelijk van het onderwerp kan dat bijvoorbeeld zijn: gedichten schrijven, schilderen, een scène dramatiseren of op excursie. In alle gevallen is er een verwerking waarbij het denken, het voelen en de wil volledig aangesproken worden. Zo wordt de leerstof en ontwikkelingsstof eigen gemaakt. Iedere dag verwerkt de leerling de behandelde stof in het periodeschrift. Aan het eind van een periode is er een toets. Na drie weken volgt een ander vak. Periodeonderwijs geeft de leerling de kans zich werkelijk te verbinden met een thema door de verdiepende aanpak.

Schoolproject Stichting Alowonou – Togo (West-Afrika)

De school ondersteunt het project Alowonou van collega Honoré Amegnekou, docent Frans. Het project betreft het stichten en verder uitbouwen van een vakschool. Zijn passie hiervoor ontstond al op 17-jarige leeftijd. Dzogbekopé en Agbadomé zijn dorpjes in Togo, ongeveer 50 kilometer verwijderd van de hoofdstad Lomé. Veel jongeren in deze dorpen leven in een uitzichtloze situatie. Hun ouders kunnen geen of onvoldoende schoolgeld betalen. Zonder scholing hebben deze kinderen geen toekomstperspectief, maar ze willen graag leren en werken. Stichting Alowonou wil een vakschool bouwen waar deze jongeren opleidingen als houtbewerker, meubelmaker, kapper, monteur, mandenvlechter en kledingmaker kunnen krijgen. De leerlingen van het Rudolf Steiner College hebben de afgelopen drie jaar bij de Michaelviering een sponsorloop georganiseerd om geld op te halen voor dit project. Er wordt gewerkt aan een projectplan om dit schoolproject blijvend te ondersteunen. Kijk op stichtingalowonou.nl

Tuinbouw

In klas 7 van de Ambachtelijke Stroom wordt een periode van 3 weken ingericht voor tuinbouw. Leerlingen ontwikkelen hun plantenkennis en maken een begin met tuinieren. Vroeger leerden kinderen van hun ouders of grootouders wat er in de moestuin gekweekt kan worden. Die kennis krijgen de meesten vandaag niet meer mee. Daarom leren we leerlingen planten te observeren, ze te tekenen en reiken we kennis aan over het planten- en bodemleven. Ze gaan praktisch aan de slag in de schooltuin. Leerlingen beleven het cyclische proces van zaaien, groeien, bloeien en oogsten. Ze zaaien bloemen en groenten, stoppen bollen in de grond en bewerken de aarde. Jonge planten grootbrengen, vereist veel zorg. Er ontstaat eerbied voor het plantenrijk. Leerlingen leren over de verbondenheid van alle leven: de taak van de regenworm, de bestuiving door de bij. Op het dak van onze school staat een bijenkast. In de tuin van school kan de spade in de aarde!

Vondelrevue

De Vondelrevue is een jaarlijks open podium in de Rotterdamse Schouwburg. Leerlingen brengen daar met verve hun eigen acts op de planken. Het is een wervelende revue, georganiseerd en gepresenteerd door leerlingen van klas 11 die het kunstvak toneel hebben gekozen.

 

schoolgids

De meeste informatie over de school staat in de schoolgids. Dat geeft u inzicht in de opbouw van de lesprogramma’s en de organisatie van de school. Ook kunt u lezen waar u terecht kunt bij vragen. Hieronder vindt u alle informatie bij elkaar in de schoolgids.

lees verder...

brugklas

Vanuit de opbouw van het leerplan worden de eerste twee leerjaren de middenbouw genoemd. Deze twee leerjaren (klas 7 en 8) nemen een middenpositie in tussen de basisschool en de middelbare school. Er is zodoende een tweejarige brugklas.

lees verder...

leerwegen

Voor een harmonieuze en veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen zijn, naast de bekende 'leervakken' de kunstzinnige en ambachtelijke vakken onontbeerlijk.

lees verder...

leerplan

Binnen de Vereniging van vrijescholen en in het Platform VO is in 2006 met alle schoolleiders besloten om project 2010 te starten. Het doel van project 2010 was dat iedere school VO een project zou starten welke een kwaliteitsverbetering in het eigen vrijeschoolonderwijs moest opleveren.

lees verder...

profielwerkstuk

In de 11e klas maken de leerlingen hun profielwerkstuk, een belangrijk examenonderdeel.

lees verder...