rotterdamse vrijeschool voor voortgezet onderwijs
vwo, havo, vmbo-tl

schoolreglement

Woord vooraf aan leerlingen, ouders en medewerkers

Deze versie van het schoolreglement geldt vanaf 1 september 2019. Hierin staan afspraken over hoe we met elkaar en allerlei zaken omgaan. De meeste liggen voor de hand en komen voort uit algemeen aanvaarde waarden. Andere dingen zijn meer praktisch van aard en moet je gewoon even weten.

Omdat de leerlingen de grootste groep in onze schoolgemeenschap vormen, staan hieronder de belangrijkste gedragsregels:

Je gaat respectvol om met leraren, leerlingen, het gebouw, het meubilair en de omgeving;
Je bent aanwezig;
Je bent op tijd in alle lessen;
Je hebt je schoolspullen bij je;
Je verzorgt je huiswerk; .
Je veroorzaakt geen overlast.

Dagelijks worden bepaalde zaken, zoals aanwezigheid, huiswerk, spullen, enz. geregistreerd. Als daar aanleiding toe is, word je aangesproken op je doen en laten. Er volgt een gesprek, misschien moet je nablijven of een corveetaak verrichten. Bij herhaling word je geschorst. Steeds worden je ouders schriftelijk op de hoogte gebracht.

Ik heb ernaar gestreefd een duidelijk reglement te maken. Ik ga er van uit dat iedereen op school deze afspraken kent en er naar handelt. Om snel opzoeken mogelijk te maken, staan de onderwerpen op alfabetische volgorde, dus van Aanplakken tot Ziek tijdens de schooldag. Het schoolreglement draagt bij aan een goed leef- en werkklimaat op school. Lees het dus goed en gedraag je ernaar.

P. Scholtes,
Schoolleiding

september 2019

Aanplakken

Als je in het gebouw iets wil ophangen of aanplakken, moet je vooraf altijd overleggen met de conciërges. Dan kan worden afgesproken waar het materiaal komt te hangen, hoe het wordt bevestigd en wanneer het wordt verwijderd.

Aansprakelijkheid voor vermiste spullen

Neem je verantwoordelijkheid voor je eigen spullen. De school is niet aansprakelijk voor vermiste spullen. Zet je fiets op slot, met een ketting vast aan de beugels. Zet je naam en klas duidelijk op je boeken, schriften en euritmieschoenen. Neem geen kostbare spullen mee naar school. Mocht je iets kwijt zijn, kom dat altijd melden bij de receptie. We kunnen vaak iets voor je doen.

Afwezigheid

Je afwezigheid kan door een ouder/verzorger op twee manieren worden gemeld:
Invullen van het absentieformulier op de website;
Bellen naar de school. Er kan altijd een boodschap worden ingesproken op het antwoordapparaat.
Ben je tijdens de periodeles afwezig en is er is geen bericht over, dan bellen wij naar huis. Je aan- en afwezigheid is in eerste instantie je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt in Magister je eigen aanwezigheid nagaan. Onverklaarde absenties moeten binnen twee dagen worden verklaard door je ouders aan de medewerker van de receptie. Bij een onverklaarde absentie van twee hele dagen gaat er een melding naar Leerplicht.

Alcohol en drugs

Het gebruik van alcohol en drugs schaadt de gezondheid. Gezien de huidige wetgeving is het bezit en gebruik van alcohol en drugs overal en altijd verboden. Dat geldt voor schooldagen en activiteiten van de school buiten de normale schooltijden om (dus ook voor schoolreizen en schoolfeesten). Gezien de helderheid voor alle betrokkenen staan we het gebruik van alcohol en drugs door leerlingen ouder dan 18 jaar ook niet toe. Dit geldt ook voor volwassenen die een eendaagse activiteit begeleiden. Voor de begeleiders van meerdaagse activiteiten is er een apart protocol. Bij een overtreding zal de school met een passende reactie komen. Een overtreding tijdens een schoolactiviteit buiten de school heeft directe uitsluiting van die activiteit tot gevolg en tenminste een schorsing. Handel in alcohol of drugs door een leerling van de school kan leiden tot onmiddellijke verwijdering. Bezit van harddrugs kan leiden tot directe verwijdering van school. Bovendien zal er aangifte bij de politie gedaan worden.

Bel

Om het begin van de lessen (’s morgens en na de pauzes) aan te kondigen, zijn er belsignalen. De bel gaat telkens twee keer. De eerste keer geeft aan dat het tijd is om naar je lokaal te gaan. De tweede keer geeft aan dat je op je plaats moet zitten en de les begint. De bel gaat op de onderstaande tijden:

Eerste bel Tweede bel
08.24u 08.30u
10.14u 10.20u
13.19u 13.25u
15.04u 15.10u

De schoolbel wordt net als alle klokken radiografisch aangestuurd. Als de schoolbel niet gelijk loopt met de wandklok, dan is de tijd van de wandklok leidend.

Eten en drinken

Eten en drinken is alleen toegestaan in de verblijfruimtes in de school: kantine, aula en gang waar de kluisjes staan. In die ruimtes gebruik je de prullenbakken voor je afval. In de rest van het gebouw heb je het eten en drinken in je tas. Energydrankjes zijn ongezond. Neem ze niet mee. Je kunt het zonder….

Fietsen klas 7 en 8

Leerlingen van Als leerling van klas 7 en 8 zet je je fiets aan de tuinzijde van de school. Daarvoor gebruik je de ingang aan de Vaandrigstraat. Fiets daar niet over de stoep maar stap af. Fietsen met rek of bak zet je aan de kant van het gebouw, ook als er geen fietsenrek staat. Wel binnen de witte lijnen ‘parkeren’. Alle andere fietsen zet je in het grote, dubbele rek. Dus ook bovenop. Vast zetten aan een rek is verstandig.

Fietsen en scooters klas 9 - 12

Als leerling van klas 9 - 12 zet je je fiets of scooter aan de pleinzijde van de school. Daarvoor gebruik je de eerste ingang aan de Tamboerstraat. Zet je fiets op de daarvoor bestemde plaats en zet hem vast aan de beugels. Voor scooters worden aparte plaatsen aangegeven door pictogrammen op de tegels.

Gebouw

In het gebouw kennen we drie soorten ruimtes:
Lesruimtes.
Dit zijn de lokalen en andere ruimtes die gebruikt worden voor de lessen. Hierbij horen ook de gangen en trappenhuizen. Deze ruimtes zijn alleen toegankelijk tijdens lestijden en ook alleen als je zelf les hebt. Je respecteert daar de rustige werksfeer die er moet heersen. Vóór schooltijd, tijdens de pauzes en in lestijd is het niet toegestaan hier te zijn. Als de bel gaat kun je er naar toe;
Verblijfsruimtes voor leerlingen.
Dit zijn kantine, aula en gang waar de kluisjes staan. Hier kun je verblijven vóór schooltijd, tijdens pauzes en tijdens tussenuren. Alleen hier kun je eten en drinken; Personeelskamer, werkkamers voor leerkrachten en kantoorvleugel. Deze ruimtes zijn alleen voor medewerkers van de school toegankelijk.

Hal

De grote hal van de school dient als verblijfsruimte en als zaal voor voorstellingen en andere bijeenkomsten. In de hal gedraag je je rustig. Zitten op tafels en vensterbanken is niet toegestaan. Na schooltijd blijf je er niet hangen, maar je verlaat het gebouw. Als de hal gereed wordt gemaakt voor een voorstelling, kun je alleen zitten op de banken langs de wand bij de grote trap of de zitblokken. Als de hal gebruikt wordt voor een voorstelling, gelden daar de schoolregels zoals in een leslokaal. Je mag de grote trap niet als pauzeplaats gebruiken, de trap blijft dus altijd vrij.

Herkansingen

Herkansingen van examentoetsen worden afgenomen op de afgesproken herkansingsmomenten. Voor verdere informatie betreffende de examens en het herkansingsreglement: zie het examenreglement op de website. Herkansingen kun je uitsluitend via de website aanvragen.

Huiswerk

Het is jouw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van het huiswerk, ook wanneer je een les hebt gemist. We verwachten van je dat je informeert bij klasgenoten of de leraar. Les uitgevallen? Het huiswerk schuift op naar eerstvolgende les. Voor de eerste dag na een vakantie mogen geen grote huiswerkopdrachten worden gegeven.

Inhaaldagen

Het schooljaar wordt afgesloten met inhaaldagen. Er zijn dan geen lessen. Als je een werkachterstand hebt, voor welk vak dan ook, moet je op school komen om het achterstallige werk te doen. Het niet afmaken van de taak kan negatieve gevolgen hebben voor je voortgang op school.

Inhaalproefwerken

Voor alle leerlingen is er gelegenheid om gemiste proefwerken in te halen. Kleine overhoringen vallen hier niet onder. Je moet jezelf opgeven via de website onder het kopje ‘Leerlingen’. Aanvragen kan tot zondagavond 20.00u voor de donderdag daarop.

Drie redenen om een toets in te halen:
1. Je was buiten je schuld afwezig bijvoorbeeld door ziekte, afspraak of iets anders;
2. Je hebt door bijzondere omstandigheden niet kunnen leren. Daarvoor moet je wel een briefje van je ouders overleggen;
3. Je hebt een proefwerk (erg) slecht gemaakt. Je docent beoordeelt of je bij uitzondering de toets opnieuw mag doen.
De inhaalmogelijkheid is elke donderdag om 15.15u. Het lokaal staat op het blauwe scherm in de hal.

Andere afspraken hier over:
1. Je mag maximaal twee proefwerken op één dag inhalen;
2. Mis je het afgesproken inhaalmoment met reden, dan vraag je opnieuw aan voor de eerst volgende mogelijkheid. Lukt dat niet, dan overleg je met de leerkracht;
3. Kom je een afspraak niet na, dan kun je het proefwerk niet meer inhalen. Je wordt geregistreerd als afwezig zonder reden en je ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Deze regeling geldt niet voor examentoetsen. Daar is een aparte regeling voor die te vinden is in de studiewijzer op de website.

Inleveren schoolwerk

Als je niet of te laat schoolwerk inlevert, kunnen de volgende sancties worden opgelegd:
Nablijven om het werk te maken;
Extra opdracht;
Je werk wordt beoordeeld met het cijfer 1.

Docenten hebben een postbakje waarin je inleverwerk kwijt kunt. Die postbakjes staan in de gang naar de kantoren in de Vaandrigstraat bij de klapdeuren. Daar is ook een brievenbus voor stageverslagen en kunstdossiers.

Kauwgom

Kauwgom veroorzaakt smerig afval en dus overlast. In het gebouw kauw je geen kauwgom. Op het plein gebruik je de afvalbakken om je kauwgom in weg te gooien voordat je de school binnenkomt.

Klachtenformulier

Omdat de dingen niet altijd gaan zoals ze moeten gaan, is er een klachtenformulier voor leerlingen. Dit kun je ophalen bij de receptie. Er is een interne en een externe klachtenprocedure. Een serieuze klacht wordt serieus behandeld. Er komt uiterlijk binnen twee weken een reactie.

Klassen app

Het kan handig zijn om met klasgenoten een appgroep te hebben. Een dergelijk groep is alleen voor het uitwisselen van huiswerk of hulp bij schoolwerk. Ander gebruik van de klassen app is niet toegestaan. Als je merkt dat de app voor andere zaken gebruikt wordt, ben je verplicht dat te melden aan je mentor of aan de vertrouwenspersoon.

Kluisjes

Leerlingen van klas 7 krijgen gratis een kluisje bij hun lokaal. Leerlingen van de andere klassen kunnen zich in de eerste week van het schooljaar opgeven voor een kluisje. Leerlingen krijgen van tevoren een mail over hoe en waar ze zich moeten opgeven. Een kluisje kost € 20,- per schooljaar. Het vernieuwen van een pasje kost € 5,- Als de conciërge het kluisje voor je moet open maken, omdat er iets met je pasje is, kost dat € 0,50. De opbrengst schenken we aan een goed doel. Als je een kluisje hebt, mag je dat gebruiken zolang je op school zit.

Leerkrachten

Het is duidelijk dat wij van jullie hier op school correct gedrag verwachten. Wij vinden echter ook dat jullie moeten kunnen rekenen op correct gedrag van de leerkrachten. Net als jullie je aan de regels houden, zo zullen wij ons ook aan bepaalde regels houden:

De leerkracht:
Houdt zich aan de studiewijzer;
Geeft tijdig het huiswerk op, goed leesbaar geschreven op het bord;
Geeft proefwerken en schriftelijke overhoringen minimaal een week van tevoren op en zet ze in Magister;
Geeft de resultaten van overhoringen en proefwerken na een week terug;
Vult cijfers binnen 10 werkdagen in Magister in;
Geeft periodeschriften twee weken na inlevering terug, voorzien van een beoordeling;
Houdt zich aan afspraken die met je zijn gemaakt, bijvoorbeeld betreffende dyslexie;
Houdt zich in klas 7, 8 en 9 aan de afgesproken dag waarop een overhoring of proefwerk voor een vreemde taal mag worden afgenomen;
Zorgt op tijd voor werk voor het inhaaluur op donderdag;
Geeft geen grote huiswerkopdrachten op voor de dag na een vakantie.

Lokalenbeurt

Vóór een pauze of aan het einde van de dag laat de docent het lokaal opruimen door leerlingen. Deze lokalenbeurt houdt in:
Na iedere les het bord schoonmaken;
Vóór elke pauze het lokaal vegen en afval opvegen;
Na de laatste les in dat lokaal: ramen sluiten, zonwering omhoog, lichten uit. De leerlingen zetten alle stoelen op de tafels.

Lessen/Lokalen

Je hangt je jas op in de gang en je laat er geen waardevolle spullen in achter. Je tas staat in de klas op de grond tenzij er in een lokaal een voorziening is om je tas in op te bergen. Voor je periodeschrift en alles wat je moet inleveren, gebruik je in klas 7 en 8 een vulpen. Tijdens de lessen mag je niet eten en drinken. Bij calamiteiten of gezondheidsredenen kan daar door de leerkracht een uitzondering op gemaakt worden. Je eet en drinkt in de pauzes. Uitzondering hierop is het feit dat bij lange proefwerken (twee lesuren) en examens het drinken van water wordt toegestaan. Voor toiletbezoek vraag je toestemming aan de leerkracht. De leerkracht bepaalt de opstelling van het meubilair en zo nodig jouw plaats in het lokaal. De leerkracht bepaalt of de ramen open of dicht zijn. Door het klimaatsysteem hoeven ramen niet per sé open voor frisse lucht. Kom je te laat, dan klop je op de deur en wacht je tot de docent open doet.

Medicijnen

De school voert hierin een terughoudend beleid. Voor medicijnen uit de huisapotheek, maandverband en eerste hulp kun je terecht bij de receptie.

Mobiele telefoon en andere elektronica

Het gebruik van digitale media (mobiele telefoon, oortjes of koptelefoon….) is slechts in een deel van het schoolgebouw toegestaan. De mobiele telefoon mag overal gebruikt worden behalve in leslokalen en in de zaal op het moment dat daar een schoolactiviteit is (toneel, zang….).
Voor andere elektronica geldt:
Gebruik is WEL toegestaan:
In de verblijfsruimtes van de school: kantine, aula en gangen waar de kluisjes staan.
Gebruik is NIET toegestaan:
In de les - en verkeersruimtes van de school: trappenhuizen, gangen en lokalen. Ze mogen hier ook niet zichtbaar zijn.

In de leslokalen mag je je mobiele telefoon niet in bezit hebben, ook niet in je tas. Je moet de telefoon bij de deur afgeven. In elk lokaal is een voorziening om de telefoons op te bergen. Is je telefoon toch zichtbaar in een ruimte waar dat niet is toegestaan, dan moet je hem inleveren. Aan het einde van je lesdag kun je hem weer ophalen bij de receptie. Uiteraard krijg je dan een taak om je er toe aan te zetten er beter op te letten. Als je voortdurend met deze regel in de fout gaat, dan zal de maatregel aangepast worden.

Digitale media kunnen soms gebruikt worden in lesverband. Hiervoor kan de docent dan uitdrukkelijk toestemming geven. Gebruik van de smartphone als rekenmachine wordt niet toegestaan omdat zoiets ook niet mag tijdens toetsen en examens. Als de telefoon als camera voor de les fotografie gebruikt moet worden in het gebouw, dan moet de docent daar een briefje voor meegeven.

Opnames

Het maken van beeld en geluidsopnames in of rond het schoolgebouw kan alleen plaatsvinden met toestemming van de conrector.

Pauzes

Je kunt verblijven in de verblijfruimtes. Alleen daar kun je eten en drinken;
In de Tamboerstraat heb je toegang tot het toilettenblok op de begane grond;
De grote trap blijft altijd vrij. Daar ga je niet op zitten of staan;
Leerlingen van verschillende klassen doen pauzewacht. Je moet hun aanwijzingen opvolgen;
Leerlingen van de 7e klas blijven tot de herfstvakantie in de pauzes op het plein.
Haal tijdens de pauzes een frisse neus, loop een blokje om. Gedraag je correct en veroorzaak geen overlast op straat en in winkels. Gebruik de prullenbakken;
Je mag nooit op het plein van de Talmaschool rondhangen;
Voor de leerkrachten moeten de pauzes ook echt pauzes zijn. Daarom zijn zij niet eerder dan 10 minuten voor het einde van de pauze te spreken, tenzij de leerkracht anders met je heeft afgesproken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen / Practicumreglement

We willen je graag heel houden op school. Daartoe zijn er voor bepaalde lessen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbril, gehoorbeschermers en dergelijke en is er een practicumreglement (zie bijlage 2). Als je weigert de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen of als je het practicumreglement overtreedt, word je uit de les gestuurd, met alle consequenties van dien - zie “Uit de les gestuurd”.

Pesten

Pesten wordt bij ons op school niet geaccepteerd. We nemen dan onmiddellijk maatregelen om het pesten te stoppen. We handelen zoals in het anti-pestprotocol staat aangegeven. Het anti-pestprotocol is onderdeel van het veiligheidsplan dat op de website is te vinden. Als je een (digitaal) pestbericht kunt uitprinten, ga er dan mee naar je ouders en naar je klassenleerkracht. Een pestprobleem met klasgenoten kan op school worden aangepakt.

Proefwerken/Schriftelijke overhoringen

Richtlijn: Een schriftelijke overhoring omvat in principe de stof van 1 tot 5 lesuren. Indien het opgegeven werk meer omvat, is er sprake van een proefwerk. Een overhoring duurt maximaal 30 minuten. Proefwerken en schriftelijke overhoringen moeten minimaal één week van tevoren worden opgegeven en in Magister worden gezet. Als dat niet of te laat gebeurt, gaat een proefwerk of een schriftelijke overhoring niet door. Uitzondering hierop zijn de toetsen van de toetsweken en de proefwerken aan het einde van een periode. Een periode wordt namelijk altijd afgesloten met een toets, dus dat weet je van tevoren (meestal op de laatste dag).
Er mogen niet meer dan twee proefwerken op één dag worden gegeven.
Twee schriftelijke overhoringen staan gelijk aan één proefwerk.
In de 7e, 8e en 9e klas vinden de overhoringen en proefwerken van de vreemde talen plaats op vaste dagen.

Roken

Roken is op onze school verboden voor iedereen. Roken is erg slecht voor je gezondheid. De school voert dan ook een ontmoedigingsbeleid. De afspraken ten aanzien van roken zijn hier te lezen.

Sancties

Op school wordt een aantal maatregelen toegepast om ongewenst gedrag te verbeteren. Die maatregelen zijn:
1. Nablijven/taak: na afloop van je schooldag blijf je extra op school om te werken aan een taak;
2. Waarschuwing: je hebt ongewenst gedrag vertoond. Je krijgt een waarschuwing. Je ouders ontvangen hierover een bericht;
3. Officiële waarschuwing: je hebt ongewenst gedrag herhaald. Je krijgt een officiële waarschuwing. Je ouders ontvangen hier een bericht over;
4. Schorsing:
Je hebt het te bont gemaakt en mag geen lessen meer volgen. Voor een schorsingsdag kennen we twee mogelijkheden. Per schorsing bekijkt de school welke van de twee mogelijkheden wordt toegepast:
Je blijft één of meerdere dagen thuis en werkt daar aan een door school opgegeven taak. Die taak lever je in als je weer op school komt;
Je komt op school maar volgt geen lessen. Je werkt tot 16.30u aan door de school opgegeven taken.

Voor schorsingen gelden de onderstaande zaken:
Heb je die dag een belangrijke toets of zelfs een examentoets, dan mag je daar aan meedoen;
Een schorsing kan opgelegd worden voor 1 - 5 dagen;
Een schorsing voor meerdere dagen wordt altijd aan de Inspectie van het Onderwijs gemeld;
Bij een schorsing worden altijd je ouders vooraf geraadpleegd.

Schorsing bij een incident:
Het kan zijn dat er iets gebeurt waardoor je op staande voet naar huis moet. Een dergelijk incident kan zijn: je weigert uit de klas te gaan als een docent dat zegt, je weigert je mobiel en dergelijke af te geven als je daartoe de opdracht krijgt, een geweldsincident enzovoort. Je ouders worden altijd op de hoogte gesteld dat je naar huis wordt gestuurd.

5. Verwijdering: we hebben alles gedaan om je te helpen, maar de school wil niet meer met je verder en wil de verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling niet meer dragen. Het bestuur van de school neemt de beslissing tot verwijdering. De school helpt je met het zoeken naar ander onderwijs en voorziet je tot die tijd van schoolwerk.

Schoolactiviteiten buiten schooltijd

Je bent verplicht deel te nemen aan alle schoolactiviteiten, ook de activiteiten die buiten de reguliere schooltijd vallen. Dit geldt ook voor activiteiten waar kosten aan verbonden zijn zoals reisjes. Bij afzegging worden de kosten geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht.

Schoolmaatschappelijk werk

Op meerdere dagen in de week is iemand van schoolmaatschappelijk werk aanwezig, met wie je een afspraak kunt maken. Via je mentor kun je te weten komen hoe je een afspraak kunt maken. Zie ook Vertrouwenspersonen.

Schoolplein

Voetballen op het schoolplein is niet toegestaan: te lawaaiig en onprettig voor de andere leerlingen. Een bal mag niet mee de school in, maar moet je afgeven bij de receptie. Rondjes rijden op bromfietsen of scooters veroorzaakt overlast en laat je dus achterwege.

Sociale media

Bedenk dat…
Het gebruik van sociale media ‘real time’ gebeurt. Een druk op de knop en je bericht staat direct online. Denk na voor je iets doet.
Wat je doet staat misschien wel eeuwig online. Verwijderen is een probleem.
Je moet rekening houden met wettelijk vastgelegde rechten. Boetes lopen in de honderden euro’s.
Sociale media hebben een grijs gebied tussen privé en werk.
Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd en ook strafbaar. In voorkomende gevallen kan de school aangifte doen.

De school wil voor iedereen een veilige plek zijn. Als je ongewenste dingen doet op sociale media die de school of mensen van de school raken, krijg je te maken met disciplinaire maatregelen.

Te laat klas 7 - 10

Kom je te laat in een les, dan haal je bij de receptie een briefje waarmee je in de les mag. Bij leswisselingen bepaalt de leraar of je te lang bent weggebleven. Ook dan haal je een briefje.
Als je zonder geldige reden te laat in de les bent gekomen, moet je de volgende dag vóór 8.00u op school zijn. Daar krijg je een taak die je moet uitvoeren tot 8.30u. Als je op deze afspraak te laat komt, moet je de volgende lesdag alsnog vóór acht uur op school zijn en je moet ook gelijk dezelfde dag na te blijven. Bij leerlingen van klas zeven gaat deze afspraak pas na de herfstvakantie in. Je hoeft nog niet om acht uur te komen, maar het aantal keren te laat wordt wel geteld.

Te laat klas 11 en 12

In klas 11 en 12 hoef je niet direct om 8.00u te komen als je zonder reden te laat bent. Het aantal keren dat je te laat komt, wordt geregistreerd en de onderstaande procedure wordt gevolgd. (De procedure geldt per trimester. Na elk trimester gaat de teller weer op 0.)
1. Bij de derde keer te laat:
Er wordt een bericht naar huis gestuurd met de melding over het te laat komen;
2. Bij de vierde keer te laat:
Je moet je een week lang vóór acht uur melden.
Let op: De teller van het te laat komen loopt voor de Leerplichtwet het gehele schooljaar door.

Tussenuren

Soms valt een lesuur uit omdat een docent er niet kan zijn. Daardoor kan er in je rooster worden geschoven, je kunt een tussenuur hebben of een vervangende docent. Je moet altijd extra werk bij je hebben om een dergelijk buitenkansje zinvol te besteden. Denk aan huiswerk voor je periodeles, een boekverslag, werkstuk e.d. Voor tussenuren is een studielokaal beschikbaar in het gebouw aan de Tamboerstraat, eerste verdieping. Je kunt daar vanaf 10.20u terecht. In pauzes mag je niet in het studielokaal zijn. Je kunt de sleutel ophalen bij de conrector.

Uit de les gestuurd

Dat kan gebeuren, maar niet (te) vaak.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Je kunt voor enkele minuten naar de gang moeten om tot jezelf te komen. Na een paar minuten mag je weer naar binnen. We verwachten dat je je daarna normaal gedraagt;
2. Het is ernstiger als je NIET na een paar minuten terug mag komen. Je neemt je tas mee en meld je meteen bij de receptie. Je vult een geel briefje in waarop je schrijft wat er is gebeurd. Je levert het briefje bij de receptie in. Daarna ga je terug naar je les of krijg je een taak voor de rest van het lesuur;
3. Als je uit de les bent gestuurd, moet je altijd op dezelfde dag nablijven. Uit de les gestuurd worden is geen kleinigheid, zeker niet als het vaker gebeurt. Dat merk je aan de manier waarop we ermee omgaan: gesprek met de docent die je er uit heeft gestuurd, nablijven, schorsing, brieven naar huis.

Als een leerkracht je er uit stuurt en je weigert het lokaal te verlaten, word je onmiddellijk geschorst.

Uitgevallen lessen

Door allerlei omstandigheden is er soms lesuitval. Als er meerdere lessen op één dag niet doorgaan, kunnen we besluiten ook de latere lessen te laten vervallen. Dit geldt overigens NIET voor de klassen 10, 11 en 12. We hanteren hierbij de volgende regels:
Bij twee tussenuren achter elkaar, volg je gewoon de latere lessen;
Bij drie tussenuren achter elkaar ga je naar de receptie om te vragen wat je moet doen. Je krijgt dan te horen of je naar huis mag of dat er een andere oplossing is;
Structurele tussenuren of pauzes worden NIET bij uitgevallen lesuren opgeteld;
Uitgevallen periodelessen tellen NIET mee als uitgevallen lesuren. Het kan daardoor gebeuren dat je op school moet komen voor een klein aantal lesuren. Beschouw dit als een gewone schooldag, met andere reistijden en meer vrije tijd.

Veiligheid

Voorwerpen die het karakter van een wapen dragen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gehanteerd, mag je niet in bezit hebben. Je moet ze afgeven. Er wordt met de politie overlegd wat we er mee doen. Ze kunnen worden vernietigd, zonder dat daar een schadevergoeding tegenover staat.
Vuurwerk, in welke vorm dan ook, is in en rondom de school niet toegestaan.

Verkeer

Voor je eigen veiligheid en voor onze goede relatie met de buren gelden de onderstaande verkeersregels
Je reist per fiets/scooter naar en van school gaat altijd via de Crooswijkseweg en nooit over de stoepen langs de Boezemstraat;
Je fiets nooit op het plein van de Talmaschool;
Leerlingen uit klas 7 en 8 stallen hun fiets aan de tuinzijde van de school;
Leerlingen uit klas 9 – 12 stallen hun fietsen en scooters aan de pleinzijde van de school;
Zet je fiets altijd goed in de stalling en met een tweede slot vast aan een beugel.

Verloren en gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kun je afgeven bij de receptie. Ze worden een week bewaard in de kast bij het kantoor van de conciërge. Als ze niet zijn opgehaald, worden ze opgeslagen. Spullen die na een schooldag in het gebouw blijven liggen, worden bij de gevonden voorwerpen gelegd. Gevonden voorwerpen die niet zijn opgehaald, brengen we naar een goed doel, bijvoorbeeld het Leger des Heils of een vergelijkbare instelling.

Vertrouwenspersonen

We willen graag dat het goed met je gaat. Soms is dat niet het geval omdat leerlingen problemen hebben, op school, thuis, met vrienden, of wat dan ook. Blijf niet tobben met een probleem, maar praat er over. Dat kan zijn met je klassenleerkracht, met iemand anders van school of met de vertrouwenspersonen, de heer Mayer en mevrouw Van Woggelum. Zij horen je verhaal graag en zullen proberen samen met jou naar een eventuele oplossing te zoeken.

Verzekering

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een reis- en ongevallenverzekering. Die gelden voor de reis naar en van school, verblijf op school, uitstapjes tijdens schooltijd, stagedagen en schoolreizen in binnen- en buitenland. Er kan een beroep gedaan worden op deze verzekering als de eigen verzekering niet uitkeert. Per gebeurtenis geldt een eigen risico van € 250,- Materiele schade, diefstal en zoek raken van eigendommen van leerlingen, zoals fiets, kleding en mobiele telefoons vallen niet onder de dekking. Ouders zijn aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan medeleerlingen, het schoolgebouw of inventaris. Er kan een beroep gedaan worden op deze verzekering als de eigen verzekering niet uitkeert. Neem hiervoor contact op met mevrouw Labrie van de financiële administratie (rla@vszh.nl).

Verzuim

Elk uur verzuim resulteert in een waarschuwing met een brief naar huis en elk uur dient te worden ingehaald. Bij constatering van meerdere uren verzuim bij elkaar kan direct een officiële waarschuwing volgen of zelfs een schorsing. Tevens wordt bij een herhaling van ongeoorloofd verzuim een zwaardere sanctie opgelegd.

Ziek tijdens de schooldag

Je kunt je niet in de loop van een schooldag ziek melden, behalve wanneer het overduidelijk is dat er echt iets aan de hand is. Door middel van de huisapotheek word je zoveel mogelijk bij de les gehouden. Je kunt daarvoor terecht bij de receptie. Mocht je je ’s ochtends niet goed voelen en het toch willen proberen, neem dan een briefje mee van je ouders/verzorgers. Als je het niet meer kunt volhouden, ga je naar de receptie. Indien je toestemming krijgt naar huis te gaan, worden altijd eerst je ouders/verzorgers gebeld om ze op de hoogte te stellen en om te onderzoeken of er iemand thuis is om je op te vangen. Wanneer je naar huis kunt, wordt dat in Magister geregistreerd zodat je ouders thuis kunnen zien dat je wegens ziekte niet alle lessen hebt kunnen volgen.

Bijlage 1: Reglement lessen lichamelijke opvoeding

Binnengym/buitengym
Vóór de herfstvakantie en na Pasen is de gymnastiekles buiten, tussen herfstvakantie en Pasen binnen. Mocht het door omstandigheden anders zijn dan wordt dat op het mededelingenscherm vermeld.

Niet-deelnemen aan de lessen
Wanneer je geblesseerd bent, meld je je vóór de les bij je gymleraar. Je hebt dan een briefje mee van je ouders. Bij langdurige blessures neem je contact op met je gymleraar over een alternatief programma. Wanneer je je spullen niet in orde hebt, neem je waar mogelijk gewoon deel aan de les. Na de derde keer je spullen niet in orde, krijg je een taak/extra les. Dit geldt voor het hele schooljaar.

Begin van de les
De docent spreek aan het begin van het jaar met je af hoe laat de les begint en wanneer je te laat bent. Dit is afhankelijk van het lesrooster, de reistijd en de omkleedtijd.

Afsluiten kleedruimtes
De klas controleert zelf of de kleedkamers op slot zijn tijdens de les.

Diefstal of vermissing van eigendommen
Noch de beheerders van de zalen, noch het Rudolf Steiner College zijn hiervoor aansprakelijk. Het advies luidt: Wat je niet meeneemt, kan niet worden gestolen. Laat waardevolle zaken dus thuis of in je kluisje op school.

verlaten

Tijdens de gymles mag je niet ongevraagd het lokaal verlaten.

Eten en drinken
Eten en drinken zijn in de gymzaal niet toegestaan.

Aanbellen
Meer dan één keer aanbellen heeft een tegengesteld effect op de beheerders.

Kleding,. sieraden en horloges
Sportkleding is verplicht: (liefst korte) sportbroek, T-shirt en zaalsportschoenen die geen zwarte strepen op de vloer achterlaten. Geen euritmieschoenen of schoenen die je op straat draagt.
Tijdens de gymles mogen geen horloges, bandjes, kettingen, veiligheidsspelden, ringen, grote piercings, etc. worden gedragen. “Groot” is ter beoordeling van de leerkracht. Kleine kostbaarheden kunnen in ‘het bakje’ dat in het gymlokaal blijft.

Handdoek/zeep
Handdoek en zeep moet je zelf meenemen. Na de les is douchen mogelijk.

Opruimen
Laat in de kleedkamers geen sporen van je aanwezigheid achter.

Sleutels
De sleutels[/b
worden na de les ingeleverd bij de gymleraar.

Zaal en buitenterrein
In het gebouw van de gymzaal en op het terrein van de buitensportvelden is het verboden om te roken, te skaten en te skateboarden.

Bijlage 2: Practicumreglement scheikunde & natuurkunde

Tijdens een practicum kun je met diverse bronnen van gevaar in aanraking komen. Als er wat gebeurt, kun je het slachtoffer worden, per ongeluk of door toedoen van jezelf of een ander. Gevaren kunnen worden voorkomen als iedereen zich veilig en verantwoordelijk gedraagt.

Om jouw veiligheid en die van anderen te waarborgen, is het noodzakelijk dat je de regels kent en je daar naar gedraagt.

Algemene regels
Alle schade die moedwillig of door ondoordacht gedrag wordt toegebracht aan inventaris, instrumenten of ander materiaal wordt beschouwd als vandalisme en kan leiden tot schorsing. Je ouders/verzorgers worden aansprakelijk gesteld. Ben je 18 of ouder, dan ben je zelf hiervoor wettelijk aansprakelijk;
In natuurkunde-, scheikunde of BINAS-lokalen wordt meestal theorieles gegeven, maar soms ook practicum. Dan worden de tafels als practicumtafel gebruikt. Daarbij moeten vluchtwegen vrij blijven en brandblusser en –deken bereikbaar. Daarom ligt er op tafel alleen wat nodig is en worden tassen op de aangegeven plaats neergezet;
In het natuurkunde –en BINAS-lokaal hangt een plattegrond hoe het lokaal tijdens practicum wordt ingericht. Tevens is aangegeven waar tassen neergezet worden;
Tijdens practica is er altijd toezicht door de docent en/of de Technisch Onderwijs Assistent (TOA);
Gedraag je altijd rustig; je werkt met kostbaar en kwetsbaar materiaal.

[Veiligheidsregels
Als je met branders en/of chemicaliën werkt, draag je een witte jas en veiligheidsbril:
Sluit je jas zorgvuldig;
Draag lang haar in een staart en stop die onder je kleding. Doe petten, sjaals en dassen af;
Stop losse punten van kledingstukken onder je andere kleding;
Wie weigert persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, kan niet in de les blijven.
Chemicaliën zijn gevaarlijke stoffen. Daar ga je verantwoord mee om:
Controleer steeds het etiket van de chemicaliën. Gebruik niet meer dan je nodig hebt. Doe meteen de doppen of deksels weer op de juiste flessen en potten;
Werk staande met brandbare of agressieve stoffen;
Na het gebruik van chemicaliën was je je handen;
Veeg op wat je gemorst hebt. Meld het de docent of de TOA als je veel morst;
Verhit een reageerbuis zó, dat de opening niet gericht is op anderen;
Krijg je chemicaliën binnen, spuug ze uit en spoel je mond met veel water;
-Brand je je of krijgt je chemicaliën op je huid of in je ogen, spoel dan de plek af met veel water.
Als je ziet dat er ergens iets misgaat, meld je dat onmiddellijk aan de docent of TOA;
Als er iets kapot is of iets kapot gaat, meld je dat onmiddellijk aan de docent of TOA;
-Gebroken glaswerk gaat in de glasafvalbak;
Wie de regels rond het werken met chemicaliën niet naleeft, riskeert een ernstige disciplinaire maatregel.

Chemisch afval
Volg de instructies van de leerkracht of TOA. Bij sommige proeven heb je een eigen afvalpotje of -blikje. Hieronder staat hoe je zorgvuldig omgaat met chemisch afval:
Gevaarlijk chemisch afval gaat meteen in een speciaal afvalvat;
Hete voorwerpen gooi je pas in de afvalbak als ze afgekoeld zijn;
Laat hete stoffen of voorwerpen eerst afkoelen op de aangewezen plaats, voordat je ze verder opruimt.

Na afloop
Hang de laboratoriumjas terug op dezelfde plaats en leg de veiligheidsbril terug;
Soms staan er schoonmaakaanwijzingen op het instructieblad. Volg deze op;

Aan het eind van de les wordt alles gezamenlijk opgeruimd.

Bijlage 3: Procedures ten aanzien van schorsing & verwijdering

Schorsing

Doel
Schorsing van een leerling heeft als doel het gedrag positief te beïnvloeden en/of
de andere leerlingen en het personeel te beschermen tegen de invloeden van de geschorste leerling (geweld, drugs, pesten, enz).

Redenen
Redenen tot schorsing kunnen onder meer zijn:
spijbelen;
te vaak te laat komen of uit de les worden gestuurd;
wangedrag in de les/school;
drugsgebruik;
geweld tegen leerlingen en/of leerkrachten;
seksuele intimidatie van leerlingen en/of leerkrachten;
voortdurende en grove nalatigheid t.a.v. de schoolregels en/of gegeven opdrachten;
onder invloed verkeren tijdens schooltijd;
weigeren om uit de les te gaan;
vandalisme;
stelen.

Gang van zaken
Voordat een leerling geschorst wordt, wordt deze gehoord door de taakhouder of de coördinator Leerlingenzaken. De ouders/verzorgers worden gehoord, telefonisch of in een persoonlijk gesprek.
Als ouders niet bereikbaar zijn (na bellen en mailen), dan wordt deze stap noodgedwongen overgeslagen. Leerling en ouders/verzorgers worden schriftelijk op de hoogte gesteld van een besluit tot schorsing. In de brief staat de reden van de schorsing, de duur daarvan en de mogelijke gevolgen bij herhaling. Als bijlage wordt het stuk ‘Beroepsprocedure’ meegezonden. Een schorsing voor meer dan één dag wordt door de school gemeld aan de Inspectie en Leerplicht.

Vormen van schorsing
Voor een schorsingsdag kennen we twee mogelijkheden. Per schorsing bekijkt de school welke van de twee mogelijkheden wordt toegepast.
1. Je blijft één of meerdere dagen thuis en werkt daar aan een door school opgegeven taak. Die taak lever je in als je weer op school komt;
2. Je komt op school maar volgt geen lessen. Je werkt tot 16.30 aan door de school opgegeven taken.

Voor schorsingen gelden de onderstaande zaken:
1. Heb je die dag een belangrijke toets of zelfs een examentoets, dan mag je daar aan meedoen;
2. Een schorsing kan opgelegd worden voor 1 - 5 dagen;
3. Een schorsing voor meerdere dagen wordt altijd aan de Inspectie van het Onderwijs gemeld;
4. Bij een schorsing worden altijd je ouders vooraf geraadpleegd.

Schorsing bij een incident: Het kan zijn dat er tijdens een schooldag iets gebeurt waardoor je op staande voet naar huis moet. Een dergelijk incident kan zijn: je weigert uit de klas te gaan als een docent dat zegt, je weigert je mobiel en dergelijke af te geven als je daartoe de opdracht krijgt, een geweldsincident enzovoorts. Je ouders worden altijd op de hoogte gesteld dat je naar huis wordt gestuurd.

Verwijdering

Doel
Het doel van de verwijdering van een leerling is diens ontwikkeling opnieuw en elders weer op gang te brengen en/of de andere leerlingen en het personeel te beschermen.

Redenen
Een der volgende gedragingen kan reden tot verwijdering zijn
aanranding/verkrachting van een leerling of leerkracht;
handelen in drugs;
in het bezit hebben van hard drugs;
geweld tegen één of meerdere leerkrachten.

Bij herhaling of volharding van het ongewenste gedrag kunnen o.a. de volgende gedragingen reden tot verwijdering zijn:
spijbelen;
wangedrag in de les/school;
drugsgebruik;
seksuele intimidatie van leerlingen en/of leerkrachten;
voortdurende en grove nalatigheid t.a.v. de schoolregels en/of gegeven opdrachten;
onder invloed verkeren tijdens schooltijd;
weigeren om uit de les te gaan;
vandalisme;
stelen;
het niet of zeer slecht uitvoeren van een opdracht tijdens een schorsing.

Gang van zaken
Als de noodzaak/wenselijkheid tot verwijdering zich voordoet, worden de volgende stappen doorlopen:
1. Er kan een gesprek worden gevoerd met de leerling over de problematiek en de voorgenomen verwijdering;
2. De ouders/verzorgers kunnen worden uitgenodigd op school voor een gesprek over de problematiek en de voorgenomen verwijdering;
3. In sommige gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie;
4. De leerling wordt in het overleg van teamleiders en schoolleiding voorgedragen voor verwijdering. Op grond van het gehoorde neemt het Bestuur het besluit, de leerling al dan niet van school te verwijderen;
5. Als het Bestuur het besluit tot verwijdering heeft genomen, stelt het de leerling en ouders/verzorgers hiervan in kennis. Het besluit tot verwijdering wordt vervolgens schriftelijk bevestigd. Als bijlage wordt het stuk ‘Beroepsprocedure’ meegezonden.

 

lestijden

We hanteren een rooster waarin de lessen 45 minuten duren.

lees verder...

rookvrije zone

Roken is op onze school verboden voor iedereen.
Roken is erg slecht voor je gezondheid. De school voert dan ook een ontmoedigingsbeleid. De wettelijke leeftijd dat je rookwaar mag kopen is 18 jaar.
De afspraken zijn hier onder te lezen.

lees verder...

schoolreglement Tamboerstraat

Voor mensen die het handiger vinden, staat hieronder het schoolreglement van de Tamboerstraat als pdf.

lees verder...

schoolreglement Oudedijk

Op de locatie Oudedijk zijn veel dingen het zelfde, maar niet alles.

lees verder...